Hovedelementerne i Bilkommissionens forslag

Skrevet af BachmannPartners

Publiceret d. 9. september 2020.

Nyheder

Bilkommissionen, der bl.a. har til opgave at komme med forslag til omlægning af bilafgifterne med henblik på at fremme udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler, udgav sin første delredegørelse den 7. september 2020.

 

Redegørelsen indeholder forslag til en række virkemidler – nye eller ændrede afgifter mv. – som kan fremme udviklingen af elbiler og andre nul- og lavemissionsbiler. Desuden indeholder redegørelsen forskellige modeller til dimensionering af det nye afgiftsregime, afhængig af om målsætningen skal være 500.000, 600.000, 750.000 eller 1 mio. nul- eller lavemissionsbiler i 2030. De enkelte modeller afspejler forskellig vægtning af de hovedhensyn, som kommissionen ifølge sit politiske opdrag skal tage hensyn til – dvs. udbredelse af elbiler mv., nedbringelse af CO2, fordelingsmæssige hensyn, samfundsøkonomiske hensyn og provenumæssige hensyn.

Kommissionen foreslår en opretholdelse af den gældende værdibaserede registreringsafgift, idet der dog foreslås visse justeringer i afgiftsgrundlaget. Disse er

  • Afgiftsgrundlaget suppleres med et CO2-element. Ud over værdien af bilen er afgiften afhængig af CO2-udledningen pr kilometer
  • Erstatning af det nuværende fradrag/tillæg for kørsel over/under et bestemt antal kilometer pr liter med et tillæg pr gram udledt CO2 pr kilometer (for konventionelle og plug-in hybridbiler).
  • De nuværende to trin udvides til en tretrinsskala
  • Der indføres et bundfradrag i registreringsafgiften for at sikre en fordelingsmæssig balance, når der samtidig indføres nye vejafgifter og forhøjede brændstofafgifter, jf. nedenfor. Nul- og lavemissionsbiler får et højere bundfradrag end øvrige biler.
  • De gældende sikkerhedsfradrag i registreringsafgiften ophæves. Samtidig foreslås forsikringsafgiften forhøjet. Da forsikringsselskaberne forventes at graduere præmien efter bilens sikkerhedsmæssige standard, vil der således blive givet et indirekte fradrag for sikkerhedsudstyr i forsikringsafgiften.
  • De generelle satser justeres i lyset af bortfaldet af kilometer- og sikkerhedsfradragene.

Nul- og lavemissionsbiler vil skulle indpasses i det generelle registreringsafgiftsregime løbende, således at disse biler er fuldt indpasset i 2030. Kommissionen foreslår yderligere for at gøre denne type biler konkurrencedygtige, at der gives et årligt tilskud på 2500 kr. i perioden frem til 2030 til elbiler mv.

Yderligere foreslår kommissionen som finansieringsbidrag til afgiftsomlægningen at der gennemføres en forhøjelse af benzin- og dieselafgiften samt at der introduceres en vignetbaseret vejafgift, idet kommissionen ikke mener, at den nuværende teknologiske udvikling muliggør en egentlig roadpricing.

 

Satser, grænser mv. i afgiftsmodellerne fremgår af tabel 5.4 i Kommissionen for grøn omstilling af personbiler - Delrapport 1 - Veje til en grøn bilbeskatning, s. 99.