Månedlig Arkiver: februar 2024

Praksisændring i den momsmæssige bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier

Skattestyrelsens for nyligt udstedte styresignal præciserer, at der ved vurderingen af, hvorvidt der ved drift af væddeløbsstald og stutterivirksomhed udøves økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende, skal foretages en sædvanlig momsretlig vurdering, idet der ikke længere kan lægges vægt på, om virksomheden skattemæssigt anses for erhvervsmæssigt drevet. Før praksisændringen Den hidtidige praksis fra Skattestyrelsen var, at […]

Stutterier og hold af væddeløbsheste – Skattemæssige regler og problemstillinger

Danske virksomheder, der driver stutteri og hold af væddeløbsheste, kan i opstartsfasen være stærkt af-hængige af, om Skattestyrelsen kvalificerer stutteriet som en erhvervsmæssig virksomhed eller som en hobbyvirksomhed, da det alene er erhvervsmæssige virksomheder, der kan fradrage et underskud i virk-somheden. Opstartsfasen kan være lang og forbundet med væsentlige omkostninger. Et erhvervsmæssigt skattefradrag kan derfor […]

Motorstyrelsen har tabt en række sager om nægtelse af eksportgodtgørelse

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har på vegne af forskellige bilforhandlere ført sager mod Motorstyrelsen vedrørende adgang til godtgørelse af registreringsafgift. Motorstyrelsen har i de pågældende sager nægtet adgang til godtgørelse af registreringsafgift med forskellige begrundelser, herunder Det følger af registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, at der er adgang til godtgørelse af registreringsafgift for et køretøj, når […]

Højesteret har afsagt to nye domme vedrørende forskerskatteordningens 10 års-betingelse

Højesteret har ved to domme af 2. februar 2024 fundet, at to skatteydere, som ønskede at anvende forskerordningen, ikke opfyldte 10 års-betingelsen, uagtet at skatteyderne de facto var udrejst af Danmark i mere end 10 år. Skatteyderne havde alene anmeldt flytning til folkeregistret, men havde ikke rettet henvendelse til skattemyndighederne med oplysninger herom. Forskere og […]

Realdania havde ret til fradrag for lønudgifter til velgørende aktiviteter

Højesteret har i en dom af 26. januar 2024 fundet, at Realdania havde ret til fradrag for lønudgifterne til deres vedtægtsbestemte filantropiske uddelingsaktiviteter, da lønudgifterne var afholdt i foreningens inte-resse og da uddelingsaktiviteterne understøttede driften af foreningens samlede virksomhed. Spørgsmålet i sagen var, om Realdania havde fradragsret i medfør af ligningslovens § 8 N for […]