Skatterådet har i et nyt bindende svar, SKM2018.460.SR, fastslået, at det ikke er en betingelse for momsfri virksomhedsoverdragelse, at køber er eller bliver momsregistreret. Det afgørende er, at der overdrages en samlet formuemasse, som udgør en virksomhed eller en del af en virksomhed, hvor køber har til hensigt at drive virksomheden eller dele heraf videre, og sælger ophører med at drive denne del af virksomheden. Overdragelse af udlejningsejendomme var derfor i Skatterådets afgørelse omfattet af reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse, uanset om køber er eller bliver momsregistreret.

Det bindende svar omhandlede to boligblokke, som Spørger erhvervede som nybyggede ejendomme i 2012 med henblik på udlejning. Hovedparten af lejlighederne i de to blokke blev udlejet til boligformål og dermed uden moms på lejen. To lejligheder blev udlejet som erhvervslejemål med frivillig momsregistrering. Spørger påtænkte at sælge de to boligblokke og var ikke bekendt med, om køber ønskede at fortsætte den frivillige momsregistrering for udlejning af erhvervslejemålene.  

Spørger ønskede svar på, om salg af de to boligblokke kunne anses for at være en momsfri virksomhedsoverdragelse efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., hvorved køber ville træde i sælgers sted, hvilket indebærer en form for momsmæssig succession.

Skatterådet bekræftede i det bindende svar, at salget skulle anses som en momsfri virksomhedsoverdragelse. Det var dog en forudsætning, at salget skete som et samlet salg af de to boligblokke inklusive samtlige lejemål – det vil sige både de momsfrie som momspligtige lejemål. Det var ligeledes en betingelse, at køber fortsatte med udlejningsaktiviteten, hvor køber skulle overtage alle rettigheder og forpligtelser forbundet med lejemålene, samtidig med at sælger afstod disse.  

Skatterådet stillede ikke krav om, at køber var eller blev momsregistreret, selvom dette fremgår af lovens ordlyd. Begrundelse herfor var, at betingelserne om momsfri virksomhedsoverdragelse i momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., skal fortolkes i overensstemmelse med de bagvedliggende momsregler i EU-retten, der ikke har de samme betingelser om momsregistrering som den danske momslov. 

Konsekvensen af det bindende svar er, at udlejningsejendomme kan sælges efter reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse, hvis salget udgør en samlet formuemasse, og køber har til hensigt et drive virksomheden videre, selvom køber hverken er eller bliver momsregistreret. Herved udvides adgangen til at anvende reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse, da reglerne kan anvendes, uden at køber er eller bliver momsregistreret. Dette er en lempelse af reglerne om momsfri virksomhedsoverdragelse.

Ved investering i ejendomme eller påtænkte virksomhedsoverdragelser anbefales det, at man altid allierer sig med professionelle rådgivere, da reglerne er komplekse.

Bachmann/Partners yder rådgivning herom og følger kontinuerligt udviklingen på området.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på på tlf. 20 71 78 62 eller på mail dme@bachmann-partners.dk.

Læs det bindende svar her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *