Folketinget har den 24. januar 2019 vedtaget nye regler, der giver bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye og mindre virksomheder. 

Det er velkendt, at nystartede og mindre virksomheder i den svære opstartsfase ofte har vanskeligheder ved at fastholde og rekruttere nøglemedarbejdere. Fastholdelse af disse medarbejdere vil ofte være essentielt for, at sådanne opstartsvirksomheder kan udnytte deres fulde potentiale til at blive vækstvirksomheder. Med de nye regler, som Folketinget vedtog den 24. januar 2019, er der indført en lempeligere beskatning af aktieaflønning af medarbejderne i opstartsvirksomhederne. Denne lempeligere beskatning vil kunne øge disse medarbejderes incitament til at forblive ansat hos nye og mindre opstartsvirksomheder. De nye regler medfører, at medarbejderaktier i opstartsvirksomheder fritages for indkomstbeskatning ved tildelingen. I stedet beskattes en eventuel avance som aktieindkomst hos medarbejderne, når aktierne m.v. afstås. Der er visse betingelser for anvendelse af de nye regler.

Med de nye regler forhøjes grænsen for, hvor stor en andel af årslønnen, der kan modtages indkomstskattefrit som medarbejderaktier. Grænsen forhøjes til 50 pct. af årslønnen på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, uden at det medfører beskatning som lønindkomst.

Betingelser for at anvende de nye regler er følgende:

  • Arbejdsgiverselskabet må på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke have mere end 50 ansatte i et af de to seneste opgjorte årsregnskaber. 
  • Arbejdsgiverselskabet må på det tidspunkt, hvor aftalen indgås, ikke – i et af de to seneste opgjorte regnskabsår – have haft en nettoomsætning eller balancesum, der oversteg 15 mio. kr. 
  • Arbejdsgiverselskabet er ”nyt”. Dette defineres på den måde i lovforslaget, at arbejdsgiverselskabet skal have været ”aktiv” på et marked i mindre end 5 år før kalenderåret, hvor aftalen om medarbejderaktier indgås. Arbejdsgiverselskabet anses for at være aktiv på et marked, når det har haft sit første kommercielle salg.
  • Arbejdsgiverselskabet må ikke være en pengetank
  • Arbejdsgiverselskabet må ikke være kriseramt

De nye regler træder først i kraft, når de er blevet notificeret og godkendt af Europa-Kommissionen.

Det er Bachmann/Partners vurdering, at de nye regler er attraktive for små opstartsvirksomheder, der gerne vil knytte nøglemedarbejdere tættere til virksomheden, men som ikke har den nødvendige likviditet til at betale en høj kontantaflønning.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab bistår nye og mindre virksomheder, der har spørgsmål om de nye regler for medarbejderaktier, herunder bistår vi med oprettelse af medarbejderaktieordninger.

For yderligere information kontakt Peter Hansen på tlf. 40323535 / pha@bachmann-partners.dk eller Ann Rask Vang på 20947821 / ava@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *