Kategori Arkiver: Diverse

Skatter og Ejendomsvurdering 2024

SKAT Ejendomsvurdering Reglerne omkring ejendomsvurdering er ændret meget de seneste 10 år. Der er kommet nye regler og begreber. Det rejser naturligt mange spørgsmål. Det er væsentligt at være opmærksom på vurderingen af ens ejendom, da det er den, der afgør beskatningen. Ejendomsvurderingen foretages af Vurderingsstyrelsen, og den er et skøn baseret på salgspriser på […]

Styresignaler vedrørende kryptoaktiver sendt i høring

Skattestyrelsen har den 7. marts 2024 sendt to udkast til styresignaler vedr. krydshandler og udokumenterede indsætninger i relation til kryptoaktiver i høring. Udkastene kommer i kølvandet på skatteministerens besvarelse af henholdsvis spørgsmål nr. 120 og 121 af 23. november 2023. Spørgsmålene blev stillet på baggrund af de nye beregningsmodeller, som Skattestyrelsen siden ultimo 2022 har […]

Optagelse af fast ejendom til dagsværdi i et revideret regnskab udgjorde særlige omstændigheder, som hindrede anvendelsen af 15%-reglen.

Vestre Landsret har ved en dom af 12. februar 2024 fundet, at en fars familieoverdragelse af sine andele i to kommanditselskaber, der ejede fast ejendomme, ikke kunne ske under anvendelse af 15%-reglen. Ejendommene var optaget til dagsværdier i et revideret regnskab. Disse dagsværdier oversteg de offentlige vurderinger med ca. 40 %. Ved afgiftsberegningen i forbindelse […]

Praksisændring i den momsmæssige bedømmelse af væddeløbsstalde og stutterier

Skattestyrelsens for nyligt udstedte styresignal præciserer, at der ved vurderingen af, hvorvidt der ved drift af væddeløbsstald og stutterivirksomhed udøves økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende, skal foretages en sædvanlig momsretlig vurdering, idet der ikke længere kan lægges vægt på, om virksomheden skattemæssigt anses for erhvervsmæssigt drevet. Før praksisændringen Den hidtidige praksis fra Skattestyrelsen var, at […]

Stutterier og hold af væddeløbsheste – Skattemæssige regler og problemstillinger

Danske virksomheder, der driver stutteri og hold af væddeløbsheste, kan i opstartsfasen være stærkt af-hængige af, om Skattestyrelsen kvalificerer stutteriet som en erhvervsmæssig virksomhed eller som en hobbyvirksomhed, da det alene er erhvervsmæssige virksomheder, der kan fradrage et underskud i virk-somheden. Opstartsfasen kan være lang og forbundet med væsentlige omkostninger. Et erhvervsmæssigt skattefradrag kan derfor […]

Motorstyrelsen har tabt en række sager om nægtelse af eksportgodtgørelse

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har på vegne af forskellige bilforhandlere ført sager mod Motorstyrelsen vedrørende adgang til godtgørelse af registreringsafgift. Motorstyrelsen har i de pågældende sager nægtet adgang til godtgørelse af registreringsafgift med forskellige begrundelser, herunder Det følger af registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, at der er adgang til godtgørelse af registreringsafgift for et køretøj, når […]

Højesteret har afsagt to nye domme vedrørende forskerskatteordningens 10 års-betingelse

Højesteret har ved to domme af 2. februar 2024 fundet, at to skatteydere, som ønskede at anvende forskerordningen, ikke opfyldte 10 års-betingelsen, uagtet at skatteyderne de facto var udrejst af Danmark i mere end 10 år. Skatteyderne havde alene anmeldt flytning til folkeregistret, men havde ikke rettet henvendelse til skattemyndighederne med oplysninger herom. Forskere og […]

Realdania havde ret til fradrag for lønudgifter til velgørende aktiviteter

Højesteret har i en dom af 26. januar 2024 fundet, at Realdania havde ret til fradrag for lønudgifterne til deres vedtægtsbestemte filantropiske uddelingsaktiviteter, da lønudgifterne var afholdt i foreningens inte-resse og da uddelingsaktiviteterne understøttede driften af foreningens samlede virksomhed. Spørgsmålet i sagen var, om Realdania havde fradragsret i medfør af ligningslovens § 8 N for […]

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig

Har du en dansk virksomhed med aktiviteter i Frankrig eller er dansk pensionist bosiddende i Frankrig, så er der gode nyheder af skattemæssig karakter. Fra 1. januar 2024 fik Danmark og Frankrig igen – efter en længere pause – en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Aftalen skal sikre, at hverken virksomheder eller privatpersoner skal beskattes dobbelt af samme indkomst. […]

Bundfradrag i boafgiften forhøjes og tillægsboafgift ved arv til søskende afskaffes

Regeringen og Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre samt Nye Borgerlige har den 14. december 2023 indgået en aftale om en reform af personskatten. Som en del af aftalen vil bundfradraget i boafgiften blive forhøjet og tillægsboafgift ved arv til søskende afskaffes. Boet skal betale en boafgift på 15 % af arv til arvinger i […]