Fra 1. januar 2020 blev der indført et gebyr på 1.950 kr., som skal betales til Motorstyrelsen for hvert køretøj, der anmodes om godtgørelse af registreringsafgift for. Allerede inden selvanmelderordningen bliver afskaffet pr. 1. juli 2020, har Motorstyrelsen hævet gebyret til 2.350 kr. pr. køretøj, der anmodes om godtgørelse af registreringsafgift for. Derudover bliver det muligt at få adgang til tilbagebetaling af gebyret under visse forudsætninger.

Fra 1. juli 2020 skal der betales et gebyr på 2.350 kr. for hvert køretøj, der anmodes om godtgørelse af registreringsafgift for.

Det er vores opfattelse, at et gebyr på 2.350 kr. ikke står mål med omkostningerne ved administration af reglerne om godtgørelse af registreringsafgift. Skatteministeriet er blevet opfordret til at fremlægge dokumentation for omkostningerne til administration af tilbagebetalingsordningen, hvilket ikke er sket.

Ud over at gebyret efter vores opfattelse ikke står mål med omkostningerne til administration af tilbagebetalingsordningen, er det vores vurdering, at gebyret er i strid med EU-traktatens bestemmelser om varers frie bevægelighed, da ejere har krav på tilbagebetaling af registreringsafgift for den periode, som køretøjet ikke skal være indregistreret i Danmark.

EU-Domstolen har såvel i sag C-251/99, Cura Anlagen, og i sag C-552/15, Kommissionen mod Irland, fastslået, at et medlemsland ikke er berettiget til at opkræve registreringsafgift for en periode, der ligger ud over perioden for indregistreringen i et medlemsland.

Når et køretøj udføres af Danmark, vil Danmark således være forpligtet til at tilbagebetale den resterende registreringsafgift, som påhviler køretøjet, da det må anses for at være i strid med EU-traktatens bestemmelser om varers fri bevægelighed at opkræve afgift for en længere periode end den periode, som køretøjet faktisk er registreret i et medlemsland. I den relation finder vi særligt EU-Domstolens dom i sag C-552/15, Kommissionen mod Irland, relevant, da EU-Domstolen i denne sag fastslog, at en tilbagebetalingsordning ikke kunne finansieres ved at foretage et fradrag i de beløb, der tilkom de personer, som havde krav på tilbagebetaling.

Om gebyret indbetales i forbindelse med anmodningen eller gebyret fradrages i den godtgørelsesberettigede andel, vil efter vores opfattelse være uden betydning.

Adgang til tilbagebetaling af gebyr

Fra 1. juli 2020 bliver det muligt at få det indbetalte gebyr tilbagebetalt, hvis en anmodning om godtgørelse afvises, fordi der er tinglyst pant, udlæg eller ejendomsforbehold i køretøjet.

Dette er en hensigtsmæssig beslutning, da Motorstyrelsens IT-system er indrettet således, at ansøger først får meddelelse om tinglyst pant, udlæg eller ejendomsforbehold i køretøjet, når gebyret er indbetalt.

Der er ligeledes blevet indført en bestemmelse om, at Skatteforvaltningen i andre tilfælde kan beslutte at tilbagebetale gebyret, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Det bliver interessant at se, hvad der skal til for, at der kan være tale om særlige omstændigheder. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er af den opfattelse, at der eksempelvis vil være tale om en særlig omstændighed i det tilfælde, hvor Motorstyrelsen efter fremstilling af køretøjet, jf. registreringsafgiftslovens § 18 eller 25, underkender synsvirksomhedens godkendelse af køretøjet som værende i registreringsklar stand. Når en ansøger i god tro anmoder om eksportgodtgørelse for et køretøj, der ved et toldsyn er blevet anset for at være i registreringsklar stand, og Motorstyrelsen efterfølgende underkender denne vurdering, bør ansøger være berettiget til at få tilbagebetalt gebyret.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62/mail dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35/mail pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *