Advokat Christian Bachmann fra Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab assisterede EU Kommissionen som advokat i en sag, hvor kemikalievirksomheden Koppers Denmark ApS (i det følgende ”Koppers”) havde anlagt sag mod Skatteministeriet med påstand om, at Koppers forbrug af kemikaliet solvent i virksomhedens anlæg i Nyborg skulle være afgiftsfritaget efter energibeskatningsdirektivets artikel 21, stk. 3.

Ved kendelse af 27. januar 2017 forelagde Østre Landsret to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af energibeskatningsdirektivets artikel 21, stk. 3. I henhold til bestemmelsen kan et forbrug af egne energiprodukter afgiftsfritages, hvis de anvendes til produktion af andre af virksomhedens energiprodukter. 

Christian Bachmann procederede sagen for EU kommissionen, som fremførte, at der ved ”energiprodukter” måtte forstås energiprodukter, som falder inden for direktivets anvendelsesområde, herunder energiprodukter til opvarmning og motorbrændstoffer, særligt da formålet med direktivet måtte være, at energiprodukter til opvarmning og motorbrændstoffer ikke beskattes mere end én gang – men dog altid én gang. 

EU-Domstolen var enig i EU Kommissionens fortolkning af bestemmelsen, og afviste ved dom af 6. juni 2018, at energibeskatningsdirektivets artikel 21, stk. 3, skulle fortolkes som fremført af Koppers. Dermed var Koppers’ forbrug af kemikaliet solvent i virksomhedens anlæg ikke afgiftsfritaget efter energibeskatningsdirektivet, idet hovedproduktet ikke faldt inden for energibeskatningsdirektivets hovedområde.  

Afgiftsfritagelsen for forbruget af egenproducerede energiprodukter til virksomhedens produktion af andre energiprodukter, jf. energibeskatningsdirektivet artikel 21, stk. 3, kræver således, at der sker fremstilling af produkter, som selv – i kraft af deres anvendelse som motorbrændstof eller brændsel til opvarmning – er afgiftspligtige. Ellers ville der opstå en dobbelt ikke-beskatning. 

Europa-Kommission blev repræsenteret af advokat Christian Bachmann.

Læs Domstolens dom af 6. juni 2018, sag C-49/17, Koppers Denmark her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *