Medierne har den 10. december 2018 annonceret, at ca. 2.700 danskere har udsigt til at blive kontaktet af Skattestyrelsen med henblik på en afklaring af, om de har behandlet deres bitcoins korrekt i selvangivelsen. Skattestyrelsen har nemlig fra de finske skattemyndigheder modtaget oplysninger om, at ca. 2.700 danskere har handlet med bitcoins på en finsk bitcoin-børs. Samlet har de handlet bitcoins for mere end 100 millioner kroner i årene 2015 – 2017. Disse oplysninger vil Skattestyrelsen nu gennemgå med henblik på at sikre, at gevinst og tab er skattemæssigt korrekt behandlet.

Men hvordan behandles gevinst og tab ved afståelse af bitcoins og andre kryptovalutaer egentlig?

Skatterådet traf tilbage i 2014 afgørelse om, at bitcoins ikke er omfattet af kursgevinstloven. Derimod er anskaffelsen af bitcoins et formuegode, der er omfattet af statsskattelovens § 5. Udgangspunktet er her, at gevinst og tab ved afståelse af formuegoder ikke er skattepligtig. Det gælder dog ikke, hvis man erhverver bitcoins med spekulationshensigt – altså med hensigt om at opnå en gevinst ved videresalg.

Spekulationshensigt er ikke et fast begreb. Det er vanskeligt at konstatere direkte, hvornår der foreligger spekulation. Derfor har Skattestyrelsen udviklet en praksis, hvorefter en række objektive omstændigheder ved købet er blevet tillagt vægt for at afgøre, hvad hensigten med købet har været.

Skatterådet har i 2018 haft lejlighed til at behandle en række sager, hvor spørgsmålet var, hvordan gevinst og tab ved afståelse af bitcoins skulle behandles skattemæssigt. 

Skatterådet kom frem til, at gevinsten var skattepligtig, idet der forelå spekulationshensigt ved erhvervelsen. Skatterådet lagde vægt på, at kursudviklingen måtte have spillet en væsentlig rolle ved købet, ligesom bitcoins ikke har en praktisk anvendelsesmulighed som andre formuegoder.

Skatterådet traf også afgørelse om, at spekulationstab ved salg af bitcoins kan fradrages skattemæssigt som ligningsmæssige fradrag. 

Der er derfor ikke symmetri mellem beskatningen af gevinst og tab. Gevinst beskattes som personlig indkomst, der marginalt beskattes med ca. 52 pct., hvorimod skatteværdien af ligningsmæssige fradrag alene udgør ca. 27 pct. Sat på spidsen skal man aflevere ca. halvdelen af sin gevinst til skattemyndighederne, mens skattemyndighederne alene dækker ca. en fjerdedel at tabet. 

Om gevinst og tab ved afståelse af bitcoins og andre kryptovalutaer indgår i den skattepligtige indkomst, vil altid bero på en konkret vurdering. På baggrund af Skatterådets praksis fra 2018 må det anses som en vanskelig bevisbyrde at løfte, at bitcoins og andre kryptovaluta ikke indgår i den skattepligtige indkomst.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab bistår skatteydere, der har spørgsmål om, hvordan bitcoins behandles skattemæssigt, herunder bistår vi om, hvordan skatteydere skal agere i forhold til skattemyndighederne, når de modtager henvendelser fra myndighederne.

For yderligere information kontakt Peter Hansen på tlf. 40323535 / pha@bachmann-partners.dk eller Ann Rask Vang på 20947821 / ava@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *