Revisorforordningen – hvad betyder den i dagligdagen for store virksomheder?

I 2014 blev Europa-Parlamentets og Rådets revisorforordning vedtaget. Forordningen har virkning fra 17. juni 2016. I 2016 blev der også – bl.a. som følge af forordningen – foretaget en række ændringer i revisorloven. For de virksomheder, der har kalenderåret som regnskabsår, fik forordningen i realiteten først virkning fra 1. januar 2017.

Forordningen finder anvendelse på ”virksomheder af interesse for offentligheden” (Public Interest Entities (PIEs)) og de revisorer og revisionsfirmaer, som udfører lovpligtig revision for sådanne virksomheder. En virksomhed af interesse for offentligheden er i dansk ret defineret som børsnoterede virksomheder og visse finansielle virksomheder.

Som noget nyt indføres der med forordningen et forbud mod, at et revisionsfirma, der udfører den lovpligtige revision af en virksomhed af interesse for offentligheden, udfører visse nærmere bestemte ikke-revisionsydelser for den reviderede virksomhed. Tidligere skulle revisionsfirmaet ved ydelse af sådanne ikke-revisionsydelser vurdere, om ydelsen kunne indebære en trussel mod revisors uafhængighed. I givet fald skulle der iværksætte sikkerhedsforanstaltninger, der kunne imødegå truslen.

Med de nye regler anses ydelse af nærmere bestemte ikke-revisionsydelser altid at udgøre en trussel og ingen sikkerhedsforanstaltninger kan iværksættes for at imødegå truslen. Erhvervsstyrelsen har den 11. december 2017 offentliggjort en vejledning om revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden. Denne vejledning afgrænser nærmere området for revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden.

Som et eksempel på en forbudt ikke-revisionsydelse kan nævnes førelse af skattesager ved Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten. Sådanne sager er utvivlsomt tvistløsning i en forsvarende rolle, der er omfattet af forbuddet mod udførelse juridiske ydelser. Revisor har derfor ikke haft mulighed for at føre sådanne sager for revisionskunder siden 1. januar 2017.

Bachmann/Partners rådgiver virksomheder af interesse for offentligheden og disses revisionsudvalg om, hvilke ikke-revisionsydelser der falder ind under revisorforordningens anvendelsesområde, ligesom Bachmann/Partners fører sager ved Skatteankestyrelsen og Landsskatteren, som ikke længere lovligt kan føres af revisor.

Kontakt Christian Bachmann eller Peter Hansen for nærmere rådgivning om reglerne.

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Associeret Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Loft

| Skatte- og afgiftsspecialist, Advokat

Arbejder med skatte- og afgiftsretlige rådgivning, compliance, større virksomheders skattepolitiker og tvistløsning i skatteafgiftssager.

Telefon: +45 40 30 23 15

Email: psl@bachmann-partners.dk

Klik her for information →