I august 2020 udsendte Skattestyrelsen et styresignal, der varslede en praksisændring af den i praksis udviklede A/B-model. Styresignalet indeholdt en beskrivelse af den nye praksis for værdiansættelsen i A/B-modeller. Den nye praksis træder i kraft fra den 28. februar 2021.

A/B-modeller er ofte blevet anvendt i forbindelse med generationsskifter, hvor enten succession er udelukket eller hvor der er et ønske fra overdragers side om at bevare en del af den værdi, der er i selskabet.

Den sædvanlige A/B-model har været at opdele et selskabs kapital i A- og B-aktier, således at A-aktierne er tillagt en ret til et nærmere bestemt beløb som forlods udbytte. Det betyder, at B-aktierne først har ret til udbytte, når A-aktierne har modtaget det beløb i udbytte, som er omfattet af den forlods udbytteret. En sådan opdeling af selskabskapitalen har hidtil haft den betydning for værdiansættelsen, at B-aktierne har en lavere værdi end A-aktierne, da værdien af selskabet ligger i den forlods udbytteret, som er tillagt A-aktierne. Almindeligvis har B-aktierne således kunnet overdrages til næste generation til en kurs tæt på kurs 100.

Efter praksis har det været et krav mellem interesseforbundne parter, at den forlods udbytteret var tillagt en markedsmæssig forrentning. Spørgsmålet var herefter, hvad en markedsmæssig rente var. Skatterådet tog i flere sager i 2015-2016 stilling til, at der ved fastlæggelsen af markedsrenten skulle beregnes et risikotillæg.  Renten skulle således afspejle udbytterettens løbetid og risiko for A-anpartshaveren. Skatterådets praksis medførte et højere renteniveau/opskrivning af forlods udbytteretterne.

I en afgørelse fra juli 2019 (SKM2019.371.SR) kom Skatterådet som noget nyt frem til, at der udover en forrentning med risikotillæg også skulle tages højde for den ”gevinstmulighed”, som opstod ved, at B-aktierne efter gældende praksis kunne erhverves for billigt i forhold til den upside, de reelt set havde, hvis selskabets udvikling oversteg den anvendte rente/opskrivning af det forlods udbytte. Beregningen af en gevinstmulighed var dog en praksisændring, som skulle varsles før den kunne få virkning. 

Skatterådet fremsatte derfor styresignalet i august 2020 om ændring af praksis, med virkning fra 28. februar 2021.

Styresignalet betyder, at der fra den 28. februar 2021, skal beregnes en gevinstmulighed ved værdiansættelsen af B-aktierne. Det er ikke værdien af selve selskabet som berøres, men derimod fordelingen af værdien mellem A- og B-aktierne.

Styresignalet er dog meget sparsomt med at angive, hvornår og ikke mindst hvordan gevinstmuligheden skal beregnes. Det kan dog udledes, at det er Skatterådets vurdering:

  1. at gevinstmuligheden har begrænset værdi, når forlods udbytteretten udgør en mindre andel af egenkapitalens handelsværdi typisk 70-75%, 
  2. at B-aktierne skal tillægges en optionsværdi, som tilsvarende reducerer værdien af A-aktierne og
  3. at denne ”optionsværdi” skal værdiansættes med udgangspunkt i enten Black Scholes-modellen eller binomial-modellen

Det er vores vurdering, at styresignalet ikke indeholder nogen egentlig klarhed om, hvordan gevinstmuligheden skal beregnes, da styresignalet på dette punkt blot indeholder en henvisning til Skatterådets afgørelse i SKM2019.371.SR.

Derudover er det vores vurdering, at praksis medfører, at der nu reelt sker en dobbelt ”betaling/kompensation” for samme risiko/gevinst.

Først kræves det, at der sker en opskrivning af den forlods udbytteret med en rente, der indeholder et risikotillæg, som efter praksis skal tage højde for risikoen ved det underliggende aktiv. Derudover kræves det ved praksisændringen, at overdrager (som skal sidestilles med en uafhængig investor) også skal kræve et ekstra vederlag for ikke at få del i en gevinst, som ligger ud over det niveau, som kunne forudses på tidspunktet for investeringen og som liger ud over forrentningen. Denne kompensation skal – ifølge Skattestyrelsen – beregnes ud over en markedsrente, som tager den reelle risiko på det underliggende aktiv i betragtning.

Realiteten er dermed, at anvendelsen af A- og B-modeller efter den 28. februar 2021 bliver højst usikre ud fra et skattemæssigt perspektiv. Denne usikkerhed vil fortsætte indtil det tidspunkt, hvor der har dannet sig en praksis for, hvordan den nye model skal udmøntes i praksis.

Der er stadig lidt tid til at overdrage via en A/B-model uden beregning af en gevinstmulighed, men det skal selvfølgelig gøres rigtigt. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab tilbyder skræddersyet rådgivning herom, ligesom vi i øvrigt rådgiver om generationsskifte af virksomheder.

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *