To nye afgørelser fra Landsskatteretten om moms på salg af fast ejendom understreger, at købers hensigt med hel eller delvis nedrivning af en eksisterende bygning ikke kan føre til, at salget af den faste ejendom skal anses som salg af en byggegrund. Hvis der er en gammel bygning på ejendommen, er det Landsskatterettens opfattelse, at der er tale om et momsfrit salg af fast ejendom.  

Salg af parkeringskælder kvalificeres som momsfritaget fast ejendom SKM2022.118.LSR

I en afgørelse af 28. januar 2022 kom Landsskatteretten frem til, at salg af en bebygget fast ejendom var momsfritaget.

De faktiske forhold i sagen var, at en kommune i 2017 ønskede at sælge en ejendom med tilhørende parkeringsarealer til et boligselskab. Forinden ville kommunen selv foretage nedrivning af de bygninger, der blev anvendt til erhvervs- og boligformål. Herudover ville en del af parkeringsarealet blive nedrevet, så der ved salget alene stod en del af parkeringskælderen tilbage med mulighed for parkering af 30 biler.

Skatterådet afgjorde i et bindende svar i december 2017, at ejendommen på leveringstidspunktet faktisk var beregnet til at blive bebygget. Herefter skulle salget af ejendommen anses som et momspligtigt salg af en byggegrund. Skatterådet lagde vægt på, at den eksisterende parkeringskælder kun i et meget begrænset omfang ville kunne anvendes i forbindelse med det nye byggeri Efter en samlet vurdering var Skatterådet af den opfattelse, at ejendommen på leveringstidspunktet faktisk var beregnet til at blive bebygget, hvorefter den skulle anses som salg af en byggegrund, som var momspligtigt.

Landsskatteretten kom frem til det modsatte resultat: at overdragelsen var en momsfritaget leverance af fast ejendom.

Af Landsskatterettens præmisser fremgår det, at det afgørende for kvalifikationen af den påtænkte transaktion – som overdragelse af enten en bebygget fast ejendom eller en byggegrund – er, hvorvidt der på overdragelsestidspunktet objektivt kan konstateres, at der på den omhandlede faste ejendom er grundfaste konstruktioner, idet den faste ejendom i så fald er bebygget i momsretlig henseende, hvorefter transaktionen er fritaget for moms.

Idet parkeringsanlægget skulle indgå i køberens fremtidige byggeri på grunden, fandt Landsskatteretten, at det økonomiske formål med aftalen mellem kommunen og køberen bestod i levering af en bebygget fast ejendom, som var momsfritaget.

Salg af gamle nedrivningsmodne bygninger momsfritaget SKM2022.113.LSR

I en afgørelse af 3. februar 2022 har Landsskatteretten gentaget sin praksis om, at overdragelse af fast ejendom med bygninger ikke skal anses som overdragelse af en byggegrund i momsretlig henseende.

De faktiske omstændigheder i sagen var, at et interessentskab ønskede at overdrage en ejendom, hvorpå der stod et gammelt stuehus, en staldbygning og en lade. Ejendommen havde i ca. 50 år været anvendt til beboelse og erhverv. Efter ejerens død blev ejendommen udlagt som arv til hans tre sønner, som i den forbindelse etablerede interessentskabet, hvori ejendommen blev indskudt.

I perioden 2010 til 2017 drev interessentskabet landbrug på ejendommen, idet en maskinstation forestod arbejdet. Interessentskabet angav både salgs- og købsmoms heraf.

Fra den 1. januar 2017 bortforpagtede interessentskabet landbrugsjorden.

Interessentskabet havde anmodet om bindende svar på, om en overdragelse af ejendommen skulle betragtes som en momspligtig overdragelse af en byggegrund eller ej. Skattestyrelsen var af den opfattelse, at overdragelsen af den faste ejendom skulle anses for et momspligtigt salg af en byggegrund. Der blev bl.a. lagt vægt på, at hensigten med overdragelsen af ejendommen var at frembringe en byggegrund, hvorpå der kunne opføres byggeri. Det var uden betydning, at interessentskabet ikke var involveret i en eventuel nedrivning af de nedrivningsmodne bygninger, ligesom det også var uden betydning, at interessentskabet ikke skulle deltage i videreudvikling af ejendommen.

Landsskatteretten kom til en anden konklusion end Skattestyrelsen og lagde i sin afgørelse vægt på, at ejendommen havde været anvendt til beboelse i mange år, og at bygningerne eksisterede på overtagelsestidspunktet.

Det forhold at bygningerne ikke blev anvendt i perioden efter 2010, og at interessentskabet havde beskrevet bygningerne som ”gamle nedrivningsmodne bygninger”, hvor der i købsaftalen ikke var angivet en værdi af bygningerne, kunne ikke føre til et andet resultat.

Vores vurdering

Med ovenstående to afgørelser fra Landsskatteretten er det meget tankevækkende at se, at Skattestyrelsen fortsat forsøger at have en meget udvidende fortolkning af, hvad der skal anses for byggegrund i momsretlig henseende. Det gælder dels i relation til fast ejendom med bygninger, som er i deres livs efterår, dels i relation til fast ejendom med bygninger, som er i deres livs forår. For så vidt angår det sidste repræsenterer Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab en klient i en verserende retssag, hvor Skatteministeriet er af den opfattelse, at et fundament opført før 1. januar 2011 ikke medfører, at der er tale om en fast ejendom med eksisterende bygninger, men derimod en byggegrund.

Med afsæt i EU-Domstolens dom i KPC-sagen er det Landsskatterettens opfattelse, at begrebet “bygning” er defineret i momssystemdirektivet som enhver grundfast konstruktion, herunder at begrebet “bygning” er et EU-retligt begreb, der skal fortolkes bredt. Landsskatteretten har i afgørelserne afvist Skattestyrelsens synspunkt om, at bygninger skal være funktionsdygtig på overtagelsestidspunktet som betingelse for momsfrihed.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har stor erfaring med moms i forbindelse med fast ejendom og bistår med momsretlige vurderinger af ejendomsprojekter, hvor der kan være tvivl om den momsmæssige behandling. Det er væsentligt ved overdragelse af fast ejendom bestående bebyggede arealer med gamle og nedrivningsmodne bygninger, at der foretages en gennemgang, inden en overdragelse finder sted. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab bistår med vurdering af, hvordan det videre forløb i en ejendomsoverdragelse bør håndteres i momsmæssig henseende.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 / dme@bachmann-partners.dk, Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmannpartners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *