Højesteret har i en dom af 8. februar 2023 igen taget stilling til, hvad der kan rummes inden for formuleringen ”som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, når et aktie- eller anpartsselskab yder et lån til en kapitalejer med bestemmende indflydelse. En rentefordel i selskabets interesse var ikke tilstrækkeligt til at kvalificere lånet som en sædvanlig forretningsmæssig disposition, idet lånet ikke var sket som led i samhandel mellem aktionæren og selskabet på tilsvarende vilkår som mellem uafhængige parter.

Når et aktie- eller anpartsselskab yder et lån en fysisk person med bestemmende indflydelse over selskabet, behandles lånet skatteretligt som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Dette indebærer, at sådanne hævninger enten skal beskattes som udbytte eller løn hos modtageren på udbetalingstidspunktet. Der er dog en undtagelse til denne beskatningsregel, hvis lånet er optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Spørgsmålet er herefter, hvornår et lån er optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har tidligere publiceret et nyhedsbrev vedrørende Højesterets dom af 30. august 2022, der på tilsvarende vis som dommen af 8. februar 2023 vedrørte beskatning af en eneanpartshavers hævninger på en mellemregningskonto i selskabet.

I dommen fra 8. februar 2023 gjorde eneanpartshaveren, A, gældende, at lånet til A var sket som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, da det er sædvanligt, at et selskab udlåner midler til en uafhængig part f.eks. en bank ved at have midlerne stående på en indlånskonto. I det foreliggende tilfælde var udlånet dog sket til A selv, da det var i selskabets interesse, at selskabet herved kunne opnå en højere forretning ved at have midlerne stående hos A. Forrentningen i banken ville derimod have være lavere. Højesteret fandt, at A’s lån i selskabet ikke var optaget som led i samhandel mellem ham og selskabet på tilsvarende vilkår som mellem uafhængige parter, og at der var ikke forhold, som kunne begrunde, at hans hævninger havde karakter af sædvanlige forretningsmæssige dispositioner. Beløbene skulle derfor beskattes hos A som udbytte eller løn.

Det var uden betydning for Højesterets afgørelse, at der var tale om reelle lån. Det var ikke hensigten, at A i forlængelse af overførelserne skulle beholde beløbene. Disse skulle derimod tilbagebetales til selskabet, hvilket også skete. Det var endvidere uden betydning, at A ikke havde til hensigt at disponere over de overførte beløb, og at han var forpligtet til at betale renter af lånet til selskabet.

Sammenfattende kan det udledes af de to Højesteretsdomme om beskatning af aktionærlån, at det forhold, at et lån bliver optaget via en sædvanlig mellemregningskonto, ikke i sig selv indebærer, at der er tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Kun hvis de enkelte lån bliver optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, f.eks. som led i samhandel mellem aktionær og selskab på tilsvarende vilkår som mellem uafhængige parter, skal der ikke ske beskatning.

På baggrund af de to domme fra Højesteret om beskatning af aktionærlån er det vanskeligt at forestille sig situationer, hvor en aktionær ikke bliver beskattet af lån (bortset fra lån som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition). Baggrunden for indførelse af beskatning af aktionærlån var misbrugstilfælde, hvor lånene aldrig blev tilbagebetalt. De ligger nu fuldstændigt fast, at beskatningsreglerne skal anvendes også i situationer, hvor der ikke er tale om misbrug. Der har angiveligt været nedsat en intern arbejdsgruppe i Skatteministeriet, der skulle se på, om der i alle tilfælde blev opnået rimelige resultater med de nuværende regler for beskatning af aktionærlån. Efter Højesterets seneste dom bør denne arbejdsgruppe have grundlag for at foretage konklusioner og foreslå justeringer i reglerne, således at de bliver mindre rigide.

Bachmann/Partners rådgiver om alle forhold vedrørende skat. For yderligere information kontakt gerne kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *