Investering i kryptovaluta, herunder bitcoins, er i de seneste år steget markant. Selvom køb og salg af kryptovaluta ofte vil være motiveret af en personlig interesse, risikerer skatteydere at blive mødt med store skattekrav. Det viser to Højesterets afgørelser, hvor gevinster fra bitcoins, til trods for at skatteyderne investerede i fænomenet før det fik sit gennembrud, var skattepligtige. Bachmann/Partners har tidligere udgivet et nyhedsbrev, der på overskueligvis giver læseren et overblik over den skattemæssige retsstilling, for hhv. fysiske og juridiske personer, ved handel med og investering i kryptovaluta.

Højesteret har ved afsigelse af to domme, begge afsagt den 30. marts 2023, givet deres bidrag til en afklaring af praksis for beskatning af kryptovaluta. De to Højesteretsdomme kan tilgås her.

Den første dom omhandlede softwareudvikleren A, der i årene 2011-2012 købte i alt ca. 359 bitcoins for ca. kr. 12.320,56. Spøgsmålet var herefter, om A ved sit senere salg af disse bitcoins var skattepligtig af fortjenesten. Efter en samlet vurdering fandt Højesteret, at muligheden for at opnå en fortjeneste ved senere salg af bitcoins, havde spillet en sådan rolle ved A’s køb, at han måtte anses for at have fortaget købene i spekulationsøjermed. A’s fortjeneste ved senere salg var derfor skattepligtig. Den omstændighed, at A også foretog købene som følge af faglig interesse i at forstå bitcoins og udvikle software hertil, kunne ikke føre til et andet resultat.

Højesteret lagde derudover til grund, at A også drev en hobbyvirksomhed, hvor han udviklede en særlig software til bitcoins, som blev stillet gratis til rådighed for andre brugere. Som en anerkendelse for det ”gratis” arbejde med softwaren modtog han ca. 49 bitcoins i donation.

Højesteret fandt, at donationerne var direkte knyttet til A’s hobbyvirksomhed, og at disse reelt måtte anses for eller sidestilles med vederlag for hans arbejde med softwaren til bitcoins. Modtagelsen af donationerne i form af bitcoins og senere fortjeneste heraf var derfor skattepligtig.

Der blev i vurderingen lagt vægt på, at A gik ud fra, at han modtog disse fra personer, som ville anerkende hans arbejde med softwaren, og at A ved et opslag på Bitcoin Forum tilkendegav, at han håbede, at softwaren fortsat kunne drives via. donationer.

I den anden dom begyndte datalogen B at ”mine” bitcoins i 2011, dvs. han stillede computerkraft til rådighed for bitcoin-transaktioner. I 2018 solgte B ca. 171 af de erhvervede bitcoins med fortjeneste, og spørgsmålet var herefter om B’s fortjeneste var skattepligtig. Højesteret lagde vægt på en række omstændigheder, herunder:

  1. at bitcoins i almindelighed alene erhverves med henblik på at blive solgt,
  2. at B ubestridt modtog bitcoins som led i sin hobbyvirksomhed,
  3. atbitcoins efter bevisførelsen ikke ansås for at have karakter af at være et almindeligt anerkendt og sædvanligt betalingsmiddel,
  4. at modtagelsen af bitcoins, havde karakter af vederlag for at B stillede computerkraft til rådighed for mining-aktiviteten og derfor ansås indtægter hidrørende B’s hobbyvirksomhed.

På den baggrund fandt Højesteret, at de omhandlede bitcoins var erhvervet med henblik på senere salg, hvorfor fortjenesten var skattepligtig. Højesteret fastslog endvidere, at bitcoins ikke kan overgå til at være private ejendele eller private aktiver, når de er erhvervet som led i hobbyvirksomheden.

Højesteret stadfæster derfor den formodningsregel, at erhvervelse af kryptovaluta i almindelighed sker med spekulation for øje, som også er kommet til udtryk i Landsskatterettens praksis. Den skatteretlige kvalificering beror dog altid på en konkret vurdering af de faktiske omstændigheder.

Bachmann/Partners har erfaring med rådgivning i skattesager inden for handel med kryptovaluta, og er du i tvivl om, hvordan dine handler med kryptovaluta skal behandles skattemæssigt, eller er du allerede blevet mødt med et krav fra skattemyndighederne, er du altid velkommen til at kontakte os for at sikre at din skat opgøres korrekt.

Bachmann/Partners har også stor erfaring som forsvarer i straffesager om netop beskatningen af kryptovaluta, og er du indkaldt til et møde i en bødesag ved Skattestyrelsen, har du altid ret til at få en forsvarer med.

For yderligere information kontakt gerne, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Rasmus Bejder Jensen på tlf. 51 68 82 40 / rbj@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *