Bilkommissionen, der bl.a. har til opgave at komme med forslag til omlægning af bilafgifterne med henblik på at fremme udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler, udgav sin første delredegørelse den 7. september 2020.

Redegørelsen indeholder forslag til en række virkemidler – nye eller ændrede afgifter mv. – som kan fremme udviklingen af elbiler og andre nul- og lavemissionsbiler. Desuden indeholder redegørelsen forskellige modeller til dimensionering af det nye afgiftsregime, afhængig af om målsætningen skal være 500.000, 600.000, 750.000 eller 1 mio. nul- eller lavemissionsbiler i 2030. De enkelte modeller afspejler forskellig vægtning af de hovedhensyn, som kommissionen ifølge sit politiske opdrag skal tage hensyn til – dvs. udbredelse af elbiler mv., nedbringelse af CO2, fordelingsmæssige hensyn, samfundsøkonomiske hensyn og provenumæssige hensyn.

Kommissionen foreslår en opretholdelse af den gældende værdibaserede registreringsafgift, idet der dog foreslås visse justeringer i afgiftsgrundlaget. Disse er

  • Afgiftsgrundlaget suppleres med et CO2-element. Ud over værdien af bilen er afgiften afhængig af CO2-udledningen pr kilometer
  • Erstatning af det nuværende fradrag/tillæg for kørsel over/under et bestemt antal kilometer pr liter med et tillæg pr gram udledt CO2 pr kilometer (for konventionelle og plug-in hybridbiler).
  • De nuværende to trin udvides til en tretrinsskala
  • Der indføres et bundfradrag i registreringsafgiften for at sikre en fordelingsmæssig balance, når der samtidig indføres nye vejafgifter og forhøjede brændstofafgifter, jf. nedenfor. Nul- og lavemissionsbiler får et højere bundfradrag end øvrige biler.
  • De gældende sikkerhedsfradrag i registreringsafgiften ophæves. Samtidig foreslås forsikringsafgiften forhøjet. Da forsikringsselskaberne forventes at graduere præmien efter bilens sikkerhedsmæssige standard, vil der således blive givet et indirekte fradrag for sikkerhedsudstyr i forsikringsafgiften.
  • De generelle satser justeres i lyset af bortfaldet af kilometer- og sikkerhedsfradragene.

Nul- og lavemissionsbiler vil skulle indpasses i det generelle registreringsafgiftsregime løbende, således at disse biler er fuldt indpasset i 2030. Kommissionen foreslår yderligere for at gøre denne type biler konkurrencedygtige, at der gives et årligt tilskud på 2500 kr. i perioden frem til 2030 til elbiler mv.

Yderligere foreslår kommissionen som finansieringsbidrag til afgiftsomlægningen at der gennemføres en forhøjelse af benzin- og dieselafgiften samt at der introduceres en vignetbaseret vejafgift, idet kommissionen ikke mener, at den nuværende teknologiske udvikling muliggør en egentlig roadpricing.

Satser, grænser mv. i afgiftsmodellerne fremgår af tabel 5.4 i Kommissionen for grøn omstilling af personbiler – Delrapport 1 – Veje til en grøn bilbeskatning, s. 99

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *