De fleste har kendskab til parcelhusreglen. Reglen medfører, at avance ved salg af en helårsbolig, der har været anvendt som bolig for den pågældende ejer eller dennes husstand, er skattefri. De fleste har også kendskab til sommerhusreglen. Denne regel medfører, at avance ved salg af en fritidsbolig, der har været anvendt af ejeren eller dennes husstand til fritidsformål, er skattefri. Men hvordan beskattes avance ved salg af helårsboliger, der har været anvendt til fritidsformål?

Dette spørgsmål har Retten i Nykøbing Falster haft anledning til at vurdere i en sag, hvor der blev afsagt dom den 20. september 2018. Dommen, der er offentliggjort som SKM2018.485, synes ikke at være anket.

Sagen handlede om en søn, der med overtagelse 1. september 2005 købte sin moders ejendom – en enfamilies beboelsesejendom, der lå i landzone. Sønnen fortsatte med at have sin bopæl på en anden adresse. Moderen blev ultimo august 2005 godkendt til en ældrebolig, men ikke plejebolig. Senere i 2005 tog hun på et aflastningshold på grund af sin tilstand, idet hun forblev på aflastningsstedet året ud. Ultimo november 2005 blev moderens ansøgning om en plejebolig godkendt. Medio marts 2006 flyttede hun ind i denne plejebolig. I perioden fra 1. januar 2006 til indflytningen i plejeboligen havde moderen midlertidig bolig det sted, hvor hun havde haft aflastningsophold.

10 år efter at moderen havde fået sin plejebolig, fik sønnen tilladelse til at benytte den købte ejendom som flexbolig. En flexboligtilladelse gives efter boligreguleringsloven og medfører, at man fritages for bopælspligt, således at en ejendom kan anvendes som fritidsbolig. Det er ofte muligt at få en forhåndsgodkendelse fra kommunen på, at det er muligt at bruge et helårshus som flexbolig. I 2016 anmodede sønnen om et bindende svar på, at avancen ved salget af ejendommen var skattefrit. Dette blev besvaret benægtende. Landsskatteretten stadfæstede efterfølgende det bindende svar.

Retten i Nykøbing Falster kom frem til det samme resultat som Landsskatteretten – altså at avancen ved salget af ejendommen ikke var skattefritaget. Retten fandt, at parcelhusreglen ikke fandt anvendelse, da sønnen ikke efter overtagelsen af ejendommen havde været bosiddende på denne. Retten fandt også, at sommerhusreglen som udgangspunkt heller ikke fandt anvendelse, da der netop var tale om en helårsbolig.

Skattemyndighederne har imidlertid en anerkendt praksis, hvorefter avance ved salg af helårsboliger kan være omfattet af sommerhusreglen, hvis en helårsbolig er erhvervet som og udelukkende anvendt som fritidsbolig. 

Da den pågældende ejendom havde tjent som bolig for moderen også efter 1. september 2005, hvor sønnen havde overtaget ejendommen, havde den ikke udelukkende været anvendt som fritidsbolig.

Da sønnen først i 2016 fik en flexboligtilladelse, fandt retten også, at ejendommen ikke i 2005 var erhvervet som fritidsbolig – uanset at sønnen havde afgivet partsforklaring om, at ejendommen var anvendt til fritidsformål siden 2005. Avancen ved salget kunne derfor ikke fritages for beskatning efter sommerhusreglen.

Det forhold, at moderen inden sønnen overtog ejendommen i 2005 blev optaget på en venteliste til en ældrebolig, eller at hun i perioden indtil hun flyttede fra ejendommen ikke betalte husleje til sønnen, kunne ikke føre til et andet resultat.

Dommen giver anledning til at gentage, at man skal være ganske varsom, hvis man erhverver en helårsbolig med henblik på at anvende den til fritidsformål, og efterfølgende har en forventning om, at en avance ved et senere salg skal være skattefri. At en helårsbolig udelukkende har været anvendt til fritidsformål, skal forstås helt bogstaveligt. Hvis en sådan ejendom har været udlejet eller anvendt på en sådan måde, at dens anvendelse ikke har været til fritidsformål, vil det udelukke skattefrihed. I den konkrete sag var moderens anvendelse i få måneder som helårsbolig og uden betaling af leje til sønnen tilstrækkeligt til at afskære skattefriheden. Dommen viser også, at man på erhvervelsestidspunktet skal kunne dokumentere, at ejendommen er erhvervet med henblik på at fungere som fritidsbolig. Det nytter således ikke noget, at en flexboligtilladelse først lang tid efter erhvervelsen opnås. Der er formentlig grund til at antage, at man skal søge om en sådan tilladelse inden overtagelsen. 

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab bistår skatteydere, der har spørgsmål om, hvordan beskatningen af helårsboliger, der anvendes til fritidsformål, er. Vi anbefaler generelt, at der i sådanne sager indhentes bindende svar hos Skattestyrelsen og bistår i den forbindelse.

For yderligere information kontakt Peter Hansen på tlf. 40323535 / pha@bachmann-partners.dk eller Ann Rask Vang på tlf. 20947821 / ava@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *