Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har den 10. august 2020 vundet en sag, hvor kurator havde nedlagt påstand om, at klienten skulle pålægges konkurskarantæne i tre år. Klienten blev frifundet for den nedlagte påstand og blev således ikke pålagt konkurskarantæne.

Kurator i en falleret virksomhed kan føre sag om, at den, der senere end 1 år før fristdagen har deltaget i ledelsen af den fallerede virksomhed, pålægges konkurskarantæne. Det er en grundlæggende betingelse for at blive pålagt konkurskarantæne, at det må antages, at den, der har deltaget i ledelsen af den fallerede virksomhed, på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.

Den konkrete sag handlede om en direktør, der i perioden fra den 1. december 2016 til den 28. marts 2017 var registreret som direktør i et selskab. I vinteren 2018 blev selskabet tvangsopløst og selskabet blev efterfølgende i foråret 2018 erklæret konkurs.

Fristdagen i konkursboet var den 5. februar 2018 og direktøren var således omfattet af 1 års fristen. Den tidligere ledelse havde ikke sørget for, at der blev foretaget bogføring, ligesom der var nulangivet og dermed ikke afregnet moms på noget tidspunkt i selskabets levetid, uanset at der havde været momspligtig omsætning.

Selskabets momsregistrering ophørte den 30. november 2016, da direktøren betingede sig dette for at tiltræde som direktør. Efter denne dato kunne der ikke lovligt være momspligtig omsætning i selskabet. Ikke desto mindre fortsatte denne omsætning, men uden direktørens viden. Tiltrædelsen skete med henblik på at skabe overblik over og få styr på de økonomiske forhold i selskabet, idet den tidligere ledelse ikke havde haft evnerne hertil. Direktøren fratrådte den 28. marts 2017, fordi han ikke kunne få overblik over og indsigt i selskabets økonomiske forhold, herunder var det ikke muligt på baggrund af udleverede bilag at foretage en bogføring, der kunne afstemmes.

Sø- og Handelsretten fandt i sin kendelse, at direktøren havde udvist en kritisabel adfærd som direktør i selskabet i den pågældende periode. Efter en samlet vurdering fandt retten dog, at direktørens forretningsførelse ikke havde været groft uforsvarlig. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at direktøren kortvarigt var tilknyttet selskabet (som direktør), at han selv tog initiativ til at fratræde som direktør samt at den af ham udviste adfærd ikke havde lighed med misbrug eller var af systematisk karakter.

Sagen viser, at selvom en ledelse i et konkursramt selskab har udvist en kritisabelt adfærd, så medfører det ikke automatisk en konkurskarantæne, når den øvrige adfærd vidner om, at ledelsen ikke har haft til hensigt at misbruge eller udnytte reglerne til f.eks. at unddrage moms og skat.

For yderligere information om konkurskarantæne kontakt Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *