I en ny afgørelse fandt Landsskatteretten, at ligningslovens § 16 E om ulovlige aktionærlån ikke fandt anvendelse, da søskende ikke anses som nærtstående, og at søsterens ejerandele derfor ikke kunne medregnes ved vurderingen af, om en kapitalejer havde bestemmende indflydelse.

Ved vurderingen af om overdragelser fra et selskab til en kapitalejer kan anses som et ulovligt kapitalejerlån, skal det vurderes, om kapitalejeren har bestemmende indflydelse over selskabet. Ved bestemmende indflydelse forstås, at en kapitalejer direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmelsen medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af aktionærens nærtstående.

I en ny sag i Landsskatteretten var der tale om et selskab, der var ejet af A og A’s søster med 50 pct. til hver. Skattestyrelsen havde i den pågældende sag forhøjet klagerens aktieindkomst i indkomstårene 2015 og 2016 med henholdsvis kr. 44.582 og kr. 60.882, svarende til klagerens andel af bruttohævninger på selskabets konto. Skattestyrelsens vurdering var, at klageren havde modtaget beløbene som anpartshaverlån omfattet af ligningslovens § 16 E.

Landsskatteretten konkluderede i overensstemmelse med lovens ordlyd, at A ikke var omfattet af personkredsen i ligningslovens § 16 E, stk. 1. A havde ikke bestemmende indflydelse i selskabet, da A ikke ejede over 50 pct. af anparterne eller stemmerne i selskabet, og anparter ejet af A’s søster derfor ikke skulle medregnes ved vurderingen, jf. ligningslovens § 2, stk. 2.

Konsekvensen var, at låneforholdet mellem A og selskabet måtte behandles efter gældende praksis fra før ikrafttrædelsen af ligningslovens § 16 E. Af de udfyldende regler fremgik det, at lån, som opstod ved, at hovedaktionæren løbende hævede beløb over en mellemregningskonto til betaling af private udgifter, anerkendes i skattemæssig henseende, når aktionæren var solvent. Landsskatteretten fandt ikke i øvrigt, at der i sagen var grundlag for beskatning af A.

Afgørelsen er korrekt og viser, at det er vigtigt at være opmærksom på Skattestyrelsens håndtering af lån mellem selskaber og kapitalejere.

Bachmann/partners rådgiver i skattesager og har stor erfaring med håndtering af ulovlige kapitalejerlån. Står du i en lignende situation, er du velkommen til at kontakte os.

For yderligere information kontakt gerne Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *