Landsskatteretten har i en ny afgørelse, SKM2018.353, ændret SKATs mangeårige praksis af den momsmæssige behandling af demobiler. Ændringen af praksis får store konsekvenser for bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder, der indregistrerer køretøjer til sig selv. Landsskatteretten har fastslået, at en bilforhandler har adgang til momsfradrag for anskaffelse af en bil, som bliver indregistreret til bilforhandleren selv, uanset at bilen bliver anvendt til ærindekørsel i virksomheden eller fri bil. Dette fører til, at bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder skal betale moms af hele salgsprisen, herunder også af registreringsafgiften, ved videresalg af køretøjer, der har været indregistreret til dem selv. 

Den konkrete sag omhandlede en bilforhandler, der som led i byttehandler indkøbte biler fra private kunder. Der var ikke faktureret moms på købene, da bilerne blev købt af private. Bilerne blev af autoforhandleren anvendt til demonstrationskørsel og derudover stillet til rådighed som fri bil for medarbejderne hos bilforhandleren. Efterfølgende blev bilerne solgt videre til tredjemand.

Da bilerne havde været anvendt til fri bil for medarbejderne, var det bilforhandlerens opfattelse, at der ikke var adgang til momsfradrag, hvis der havde været moms på købet. Bilforhandleren mente derfor, at salget var fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 2.

Fradrag for købsmoms på demobiler anvendt som fri bil 

Landsskatteretten fastslog i ovenstående sag, at bilforhandleren havde ret til fuldt fradrag ved køb af bilerne, hvis der havde været moms på købsfakturaen, selvom bilerne blandt andet blev anvendt som fri bil til medarbejderne.

Landsskatteretten lagde i afgørelsen vægt på, at selskabet drev afgiftspligtig virksomhed med køb og salg af biler samt at de omhandlede biler alle var indkøbt i forbindelse med salg af en anden bil fra selskabet og at samtlige biler efterfølgende var solgt til tredjemand. På baggrund heraf fandt Landsskatteretten, at bilerne var indkøbt med henblik på videresalg. Det forhold, at bilerne var stillet til rådighed som fri bil for medarbejderne, ændrede ikke herved.

Vores vurdering

Med Landsskatterettens fortolkning af momslovens § 42, stk. 6, i ovenstående sag, må det konkluderes, at bilforhandlere, biludlejningsvirksomheder, og virksomheder, der driver køreskole altidhar ret til momsfradrag ved indkøbet, uanset om de indregistrerede køretøjer anvendes til fri bil og ærindekørsel.

Dette er en ændring af praksis. I henhold til Den Juridiske Vejledning fremgår det, at en virksomhed ikke har fradrag i følgende tilfælde:

            ”Personmotorkøretøjer, som

  • Anvendes som demonstrationskøretøjer
  • Indregistreres i forhandlerens/virksomhedens navn
  • Anvendes til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds formål, herunder til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale,
  • Anvendes til ikke-fradragsberettigede formål i øvrigt”

Det er vores vurdering, at den pågældende afgørelse må føre til et nyt styresignal, hvis afgørelsen ikke indbringes for domstolene.

Afgørelsen betyder reelt, at bilforhandleres og biludlejningsvirksomheders køb af køretøjer, hvor der er moms på fakturaen, har ret til at fradrage købsmomsen, uanset om bilerne anvendes til fri bil og ærindekørsel. I den konkrete sag var der i sagens natur intet fradrag ved anskaffelsen, da bilerne var købt fra privatpersoner uden moms.

Fradrag for driftsudgifter

Som følge af Landsskatterettens afgørelse kan bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder også tage momsfradrag for driftsudgifter for demobiler, der er anvendt til fri bil eller ærindekørsel, idet udgifterne anses for afholdt i forbindelse med salget af bilerne til tredjemand.

Dette fradrag kan tages af bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder, uanset om bilerne er købt af private eller virksomheder.

Salgsmoms ved videresalg 

Konsekvensen af at der er fradrag for købsmoms, selvom bilerne anvendes til selskabet uvedkommende formål som fri bil og ærindekørsel, er, at der skal afregnes moms af hele salgsprisen ved videresalg af bilerne, med mindre brugtmomsreglerne eller reglerne i momslovens § 30 om udlejningsbiler kan finde anvendelse.

Bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder, der køber personbiler med specificeret moms og indregistrerer dem til sig selv til brug for eksempelvis fri bil eller ærindekørsel, skal med afgørelsen som udgangspunkt betale moms af den fulde salgspris inklusive registreringsafgift, når bilerne sælges videre til tredjemand. Landsskatterettens fortolkning af momslovens § 42, stk. 6, er meget uheldig og uhensigtsmæssig for nyvognsforhandlere, da disse bilforhandlere ikke har adgang til at anvende brugtmomsreglerne på disse køretøjer. Der er således stor risiko for, at der skal afregnes almindelig 25 % moms af hele salgsprisen, herunder også af registreringsafgiften, hvilket er en fundamental fravigelse i forhold til køretøjer, der sælges som nye, hvor der ikke afregnes moms af registreringsafgiften. Bilforhandlere stilles således konkurrencemæssigt ringere end andre virksomheder, som indkøber personbiler til eget brug, da andre virksomheder ikke skal afregne moms af salgsprisen, herunder den iboende registreringsafgift.

Køber bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder derimod brugte køretøjer uden moms på fakturaen, er der mulighed for ved videresalg at anvende brugtmomsreglerne, således at der kan afregnes moms af fortjenesten.   

Anbefaling

Som konsekvens af Landsskatterettens afgørelse anbefaler vi, at bilforhandlere og biludlejningsvirksomheder fremover ikke indregistrerer køretøjer til sig selv, men derimod leaser bilerne, således at der opnås sikkerhed for, at der ikke kan kræves moms af registreringsafgiften.

Det er vores vurdering, at Landsskatterettens fortolkning af momslovens § 42, stk. 6, går væsentlig videre end det, der var tiltænkt med indførelsen af bestemmelsen. Det har efter vores vurdering aldrig været hensigten at nyvognsforhandlere skulle afregne moms af registreringsafgiften på de køretøjer, som de anvender til sig selv.

Den ændrede praksis er gældende fra offentliggørelsen af Landsskatterettens afgørelse den 3. juli 2018. Det skal bemærkes, at afgørelsen fortsat kan indbringes for domstolene af selskabet indtil den 3. oktober 2018.

Det må forventes, at Skattestyrelsen snarest muligt udsender et styresignal, da afgørelsen må anses for en underkendelse af SKATs hidtidige beskrevne praksis i Den Juridiske Vejledning.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab vil rejse spørgsmålet om afgørelsens rimelighed både over for SKAT og politisk.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 eller på mail dme@bachmann-partners.dk.

Læs hele afgørelsen her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *