Bachmann/Partners har vundet en sag om uberettiget anvendelse af prøveskilte og dermed opkrævning af fuld registreringsafgift. Sagen drejede sig om, hvorvidt føreren af et køretøj på prøveskilte var i et ansættelsesforhold eller ej. Det var Motorstyrelsens opfattelse, at føreren ikke var i et ansættelsesforhold, hvorfor kørslen med prøveskilte blev anset for at være i strid med reglerne om brug af prøveskilte. Landsskatteretten ændrerede skattemyndighedernes afgørelse, hvilket har stor praktisk betydning for autobranchen, som har forskellige personer tilknyttet som ansatte på mere løs basis som vikarer m.v. til at udføre en del af de kørselsopgaver, der foregår med uindregistrerede køretøjer.

Prøveskilte udleveres af Motorstyrelsen til virksomheder, der i deres erhverv vedvarende og i et ikke uvæsentligt omfang har behov for skiltene til brug for kørsel med uindregistrerede køretøjer. Prøveskilte kan kun anvendes af en vis nærmere bestemt personkreds til visse midlertidige eller lejlighedsvise erhvervsmæssige formål. Det kan eksempelvis være demokørsel og kørsel i forbindelse med reparation af biler. Privat befordring af personer og genstande med et selvstændigt formål, som er af underordnet betydning i forhold til de tilladte formål, må ikke ske med virksomhedens faste prøveskilte. Kørsel i forbindelse med reparation og klargøring af køretøjer må alene varetages af virksomhedens egne ansatte. Outsourcer en virksomhed opgaven med eksempelvis klargøring til en selvstændig erhvervsdrivende, der arbejder med sådan klargøring, må den selvstændige erhvervsdrivende ikke bruge virksomhedens prøveskilte, da den selvstændige erhvervsdrivende ikke er i et ansættelsesforhold hos virksomheden. Tilsvarende må en synsvirksomhed ikke foretage en prøvekørsel med virksomhedens prøveskilte i forbindelse med syn af køretøjer, idet synsmanden ikke er i et ansættelsesforhold hos virksomheden.

Hvis andre end virksomhedens ansatte udfører kørslen, udløser det fuld registreringsafgift for de køretøjer, hvor prøveskiltene har været anvendt i strid med reglerne om anvendelse af prøveskilte. Derudover inddrages virksomhedens prøveskilte, hvilket i praksis kan føre til ganske store logistikmæssige udfordringer, hvis virksomheden ikke kan flytte køretøjerne rundt på egne hjul, men skal have et fejeblad til at udføre alle opgaverne.  

Sagen, som Bachmann/Partners førte ved Landsskatteretten, omhandlede en leasingvirksomhed, som havde en række deltidsansatte personer til bl.a. at varetage hjemtagelse af køretøjer fra udlandet, varetage kørsel i forbindelse med reparation og klargøring af køretøjer mv. Flere af de deltidsansatte medarbejdere havde ingen skriftlig ansættelseskontrakt, idet de havde så få timer, at leasingselskabet ikke havde pligt til at udarbejde skriftlige ansættelseskontrakter. Efter ansættelsesbevisloven er der nemlig ikke pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis/ansættelsesaftale, hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger 8 timer.

Motorstyrelsen var af den opfattelse, at den pågældende skulle anses for selvstændig erhvervsdrivende. Dette begrundede Motorstyrelsen med, at der ikke forelå en skriftlig ansættelseskontrakt og at der på standsningstidspunkt af den ansatte endnu ikke var udbetalt løn.

Landsskatteretten ændrede imidlertid Motorstyrelsens afgørelse og med den rette begrundelse.

Landsskatteretten fastslog indledningsvist i sin afgørelse, at kørslen ikke havde privat karakter, hvorfor formålet med kørslen var i overensstemmelse med reglerne om kørsel med prøveskilte. Herefter fastslog Landsskatteretten ud fra en konkret vurdering, at føreren af bilen var ansat i virksomheden på kontroltidspunktet, da det var i virksomhedens interesse og efter instruktion fra virksomheden, at føreren kørte den pågældende bil på kontroltidspunktet. Afslutningsvis henså Landsskatteretten også til, at der efterfølgende var udbetalt løn til den ansatte for den periode, hvor kørslen var foretaget.

Der har været en række tidligere sager, hvor Landsskatteretten har ændret Motorstyrelsens afgørelser med den begrundelse, at kørslen er sket over en kort strækning på færdselslovens område og at der har foreligget dokumentation for, at køretøjet skulle leases ud til en navngiven kunde umiddelbart efter standsningstidspunktet. På baggrund heraf har det været Landsskatterettens vurdering, at kørslens undtagelsesvise karakter medførte, at der ikke var sket en ibrugtagning af køretøjet på færdselslovens område, som skulle udløse registreringspligt med deraf følgende pligt til at betale registreringsafgift efter registreringsafgiftslovens § 1, stk. 1. Endelig bemærkes det, at formålet med kørslen er sammenfaldende med et af de formål, som kørsel med faste prøveskilte efter registreringsbekendtgørelsens § 77, stk. 2, nr. 4, tillader at varetage.

Det er vigtigt for autobranchen som helhed, at Landsskatteretten nu har fastslået, at arbejdsgivere inden for autobranchen ikke skal udarbejde skriftlige ansættelseskontrakter for deltidsansatte, når ansættelsesbevisloven ikke opstiller et sådant krav. Sådanne vikarer m.v. kan således udføre kørsel med prøveskilte, uden at det er i strid med reglerne om prøveskilte. Myndighederne skal derimod foretage en konkret vurdering af arbejdsforholdet på akkurat samme måde, som når myndighederne skal vurdere, om en virksomhed har pligt til at indeholde a-skat for en person.

Mange virksomheder i autobranchen har deltidsansatte til at bistå med kørsel i forbindelse med afhentning af køretøjer, reparation og klargøring. Det gælder også i familieforetagender, hvor familiemedlemmer går til hånde i tidspressede situationer. For at det ikke kommer til at udløse registreringsafgift og inddragelse af virksomhedens prøveskilte, opfordrer Bachmann/Partners til, at formalia omkring ansættelse af familiemedlemmer kommer på plads. Risikoen for konflikter med Motorstyrelsen mindskes, hvis der er indgået skriftlige ansættelsesaftaler, uanset at der ikke er en pligt til at udarbejde sådanne.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på tlf.20717862 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40323535 / pha@bachmann-partners.dk.

Bachmann/Partners fører løbende sager for autoforhandlere og leasingvirksomheder, ligesom vi yder rådgivning om brug af faste prøveskilte og registreringsafgift m.v. for at sikre virksomhederne, at formalia er på plads.

Det er både ressourcekrævende og omkostningstungt at føre sager. Derfor kan det være en fordel at få en gennemgang af virksomheden, så det sikres, at formalia er på plads i forhold til den måde, man har tilrettelagt sin virksomhed på. 

Læs Landsskatterettens offentliggjorte afgørelse her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *