Af advokat Diana Mønniche og cand.merc.(jur.), skatte- og afgiftsspecialist Kristine Holmgaard Eriksen, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab.

Landsskatteretten traf den 24. marts 2021 afgørelse om, at der ikke er hjemmel i registreringsafgiftsloven til at stille krav om, at en selvanmelder skulle være ejer af et køretøj for at få adgang til at få udbetalt godtgørelsen af registreringsafgift ved udførsel af køretøjet. Indtil 31. december 2019 kunne selvanmeldere både indregistrere køretøjer og anmode om godtgørelse af registreringsafgift på vegne af tredjemand.

I den konkrete sag havde X indgået aftale med Y, om at X skulle søge om eksportgodtgørelse for Y’s køretøjer. X modtog for sine ydelser en provision pr. køretøj i perioden 1. januar 2013 – 30. juni 2015. X modtog eksportgodtgørelsen for en række køretøjer, som var blevet udført af landet, hvorefter eksportgodtgørelsen blev overført fra X til Y.

SKAT krævede tilbagebetaling af den udbetalte eksportgodtgørelse under henvisning til, at udbetalingen var sket til X, der ikke var ejer af de pågældende køretøjer på anmeldelsestidspunktet, idet disse var ejet af Y. SKAT henviste til registreringsafgiftsloven § 7 c, stk. 2, hvoraf det fremgår, at godtgørelsen af afgiften skal udbetales til ejeren.  

Landsskatteretten kom frem til, at X var bemyndiget til at ansøge om og modtage eksportgodtgørelse på vegne af Y. Eksportgodtgørelsen endte hos den faktiske ejer af køretøjerne – altså Y – hvorfor betingelserne i registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 2, var opfyldt.

Landsskatteretten anførte i sin begrundelse, at en sådan bemyndigelsesordning er i overensstemmelse med almindelige aftaleretlige regler, herunder at den ikke var i strid med den dagældende registreringsafgiftslov, da eksportgodtgørelsen reelt blev udbetalt til ejeren via en mellemmand.   

Landsskatteretten fastslog endvidere, at SKATs praksis vedrørende dokumentationskrav ved ansøgning om eksportgodtgørelse ikke ændrede på det forhold, at der var hjemmel i registreringsafgiftsloven til at søge om godtgørelse på vegne af tredjemand.

Vores vurdering

Landsskatterettens afgørelse af 24. marts 2021 har efter vores opfattelse underkendt Motorstyrelsens administrative praksis om, at en selvanmelder kun har adgang til at få udbetalt eksportgodtgørelse i de tilfælde, hvor selvanmelderen havde ejendomsretten til køretøjet på ansøgnings-/udførselstidspunktet.

På baggrund af Landsskatterettens afgørelse bør Motorstyrelsen efter vores vurdering udstede et genoptagelsescirkulære, således at alle selvanmeldere kan få adgang til ekstraordinær genoptagelse af de afgørelser, hvor de er blevet mødt med krav om tilbagebetaling af registreringsafgift eller nægtet at få udbetalt godtgørelsen af registreringsafgift med den begrundelse, at de ikke var ejer af køretøjet.

Landsskatterettens afgørelse kan efter vores vurdering ikke anses for en konkret enkeltstående afgørelse. Landsskatterettens afgørelse har efter vores vurdering principiel betydning. Landsskatteretten slog netop fast, at der var hjemmel til, at selvanmeldere kunne angive registreringsafgift og søge godtgørelse for både egne køretøjer og køretøjer, der tilhørte andre.

Landsskatteretten har endvidere fastslået, at en bemyndigelse til at søge godtgørelse af registreringsafgift for et køretøj, som tilhører en anden, er i overensstemmelse med de almindelige aftaleretlige regler, herunder at en sådan aftale ikke strider imod den dagældende registreringsafgiftslov, når eksportgodtgørelsen reelt bliver udbetalt til køretøjets ejer via en mellemmand.

Af Landsskatterettens afgørelse kan det således udledes, at det ikke har betydning for adgangen til udbetaling af godtgørelse, om registreringsafgiften udbetales af ansøgeren til ejeren, efter ansøger har fået udbetalt godtgørelsen, eller om ansøgeren forudbetaler registreringsafgiften ved at sælge køretøjet til køber uden registreringsafgift. Det afgørende for udbetaling af afgiften er, at den ejer, som sidst har afholdt udgiften til den iboende registreringsafgift, reelt får godtgjort afgiften.

På baggrund af ovenstående afgørelse fra Landsskatteretten vil vi opfordre til, at du retter henvendelse til Motorstyrelsen for genoptagelse af sager om tilbageholdelse af registreringsafgift eller krav om tilbagebetaling af registreringsafgift, hvis afgørelserne ikke er påklaget. Vi bistår gerne med hjælp til genoptagelse.

For nærmere drøftelse af din sag kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 /pha@bachmann-partners.dk, Peter Loft på tlf. 40 30 23 15 / psl@bachmann-partners.dk eller Kristine Holmgaard Eriksen på tlf. 30 12 82 25 /khe@bachmann-partners.dk. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *