Landsskatteretten har i en række nylige sager vurderet, om der skulle lægges moms på leverancer på fast ejendom. For det første har der været sager om leverancer af bygninger med tilhørende jord, hvor bygningerne var i deres ”alderdom”. For det andet har der også været sager om leverancer af ”fundamentsgrunde” med fundamenter opført før 1. januar 2011, der var skæringsdatoen for de nye regler om moms på fast ejendom. Her har der været tale om leverancer af bygninger med tilhørende jord, hvor bygningerne var i deres ”ungdom”. I begge typetilfælde har Landsskatteretten været uenig med skattemyndighederne og har statueret momsfrihed. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab fører sager om moms og byggerier ved domstolene, som forventes at nå til EU-Domstolen.

Før 1. januar 2011 var al overdragelse af fast ejendom momsfritaget. Fra og med 1. januar 2011 har momsfritagelsen ikke været ubetinget, da levering af (i) nye bygninger eller nye bygninger med tilhørende jord og (ii) byggegrunde har været momspligtige leverancer.

I den konkrete sag, som Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab fører for tiden ved Vestre Landsret, havde en virksomhed i midten af 00´erne købt et areal, hvorpå der kunne opføres forskellige former for helårsbebyggelse. Virksomheden foranledigede, at lokalplanen for området blev ændret og byggemodnede området. Der blev tillige indgået aftaler med arkitekter om udarbejdelse af skitseforslag til byggeriet.

Inden 1. januar 2011 fik virksomheden på et antal af grundene opført fundamenter. Virksomheden blev nødt til at ændre sine oprindelige hensigter med selv at udvikle området. Grundarealerne blev derfor løbende afhændet til købere, der selv skulle sørge for at opføre huse på de etablerede fundamenter.

Salget af grundstykkerne med de etablerede fundamenter gik imidlertid ikke så hurtigt som ønsket.

I 2017 blev virksomhedens momstilsvar forhøjet med den begrundelse, at virksomheden havde foretaget leverancer af byggegrunde, som virksomheden ikke havde afregnet moms af. Landsskatteretten ændrede afgørelsen om, at der ikke var tale om salg af momspligtige byggegrunde.

Skatteministeriet indbragte afgørelsen for domstolene. Sagen er blevet henvist til Vestre Landsret som en principiel sag og der er for tiden drøftelser mellem parterne om, hvorvidt Vestre Landsret skal anmodes om at forelægge EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af de bagvedliggende relevante bestemmelser i momssystemdirektivet.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab repræsenterer virksomheden ved Vestre Landsret. Det er fortsat opfattelsen, at der ikke er tale om leverancer af momspligtige byggegrunde, men derimod leverancer af momsfri bygninger med tilhørende jord, fordi fundamenterne blev opført inden skæringsdatoen 1. januar 2011. Det overordnede synspunkt er, at begrebet ”bygning” omfatter enhver grundfast konstruktion og at et fundament er en sådan grundfast konstruktion, hvilket Landsskatteretten nu også har fastslået i flere sager på baggrund af EU-Domstolens dom i sagen vedrørende KPC.

Har I i forbindelse med byggeprojekter ligeledes fået anfægtet sokler som egentlige bygninger, er I velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse, da vi gerne koordinerer disse momssager.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har stor erfaring med sager om moms på fast ejendom og bistår med førelse af sager herom. Kontakt kan rettes til Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *