Skatteministeren har den 6. oktober 2021 fremsat lovforslag nr. L 6, med lovforslaget foreslås en række tilpasninger af reglerne på motorområdet. Det politiske ønske er, at tilpasningerne skal styrke regelefterlevelsen på motorområdet.

En del af lovforslaget går ud på, at der indsættes et nyt kapitel 7b i skatteforvaltningsloven, således at Skatteforvaltningen i sager om værdiansættelse af køretøjer ikke behøver at sende et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse om værdiansættelsen af et køretøj.

Forslaget om overspringelse af høringsfristen skal gælde både i de tilfælde, hvor det er Skatteforvaltningen, som skal værdiansætte et køretøj, og i de tilfælde, hvor der er tale om kontrol af en registreret virksomheds angivelse af registreringsafgift og hvor Skatteforvaltningen foretager en ændring i virksomhedens angivelse af registreringsafgift.

Med forslaget får borgere og virksomheder tre muligheder, når den særlige partshøringsprocedure anvendes. Enten kan borgeren eller virksomheden:

1) Acceptere Skatteforvaltningens afgørelse, hvorefter køretøjet i de tilfælde, hvor Skatteforvaltningen har forestået værdiansættelsen, vil kunne tages i anvendelse, når registreringsafgiften er indbetalt

2) Indsende bemærkninger til Skatteforvaltningen med henblik på, at Skatteforvaltningen træffer en ny afgørelse, der vil kunne påklages til klagemyndigheden eller indbringes for domstolene, eller

3) Påklage afgørelsen direkte til klagemyndigheden eller indbringe sagen for domstolene uden at afvente den særlige procedure for partshøring.

Begrundelsen for indførelse af en særlig procedure for partshøring er, at køretøjerne herved skulle kunne indregistreres hurtigere.

Vores vurdering

I de tilfælde, hvor Skatteforvaltningen træffer afgørelse om værdiansættelse, kan det give mening at indføre en særlig procedure for partshøring, således at køretøjerne kan indregistreres umiddelbart efter Skatteforvaltningens værdiansættelse af et køretøj.

Det er vores vurdering, at forslaget til en særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af køretøjer ikke giver registrerede virksomheder en bedre retsstilling end efter de gældende regler om partshøring, da forslaget reelt stiller disse virksomheder dårligere end den gældende bestemmelse i skatteforvaltningsloven om partshøring.

For virksomheder, der er registreret for registreringsafgift, kan køretøjet tages i brug, når virksomheden har angivet registreringsafgiften på månedsangivelsen.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at forslaget vil medvirke til at understøtte gennemsigtigheden og dialog med borgere og virksomheder samtidig med, at forslaget tilgodeser borgere og virksomheders ønske om at kunne tage deres køretøj i brug hurtigst muligt. Hvis Skatteforvaltningen allerede i dag overholdte den partshøring, som myndigheden er underlagt, ville der være den fornødne gennemsigtighed. Lovforslaget stiller på ingen måde borgerne bedre, men lovliggør derimod alene den overtrædelse, som Motorstyrelsen foretager i dag ved ikke at overholde partshøringen.

Det er vores opfattelse, at det fremsatte forslag på ingen måde sikrer en bedre gennemsigtighed og dialog med borgere og virksomheder i forhold til de nugældende bestemmelser om partshøring.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab mener ikke, at en myndigheds manglende overholdelse af borgernes retsbeskyttelse skal løses ved at give Motorstyrelsen hjemmel til at undlade partshøringen. Tværtimod burde Motorstyrelsen indrette sig efter, hvad der er gældende ret. En løsning med at ændre gældende ret, således at gældende ret kommer til at passe bedre til den måde, som Motorstyrelsen administrerer på, forekommer ikke at være hensigtsmæssig og øger på ingen måde borgernes retssikkerhed.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 /pha@bachmann-partners.dk eller Peter Loft på tlf. 40 30 23 15 / psl@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *