Skatteministeren har den 6. oktober 2021 fremsat lovforslag nr. L 6, med lovforslaget foreslås en række tilpasninger af reglerne på motorområdet. Det politiske ønske er, at tilpasningerne skal styrke regelefterlevelsen på motorområdet.

En del af lovforslaget går ud på, at hæftelsesbestemmelsen i registreringsafgiftslovens § 20 justeres, så det klart fremgår, at en virksomhed, som erhvervsmæssigt handler med køretøjer, hæfter solidarisk for afgiften af de køretøjer, som virksomheden sælger, uanset om denne selv har angivet afgiften for det pågældende køretøj, eller om afgiften er angivet af en anden registreret virksomhed. Det vil sige, at der forslås indført objektiv hæftelse for registreringsafgift for bilforhandlere, der anvender en ekstern afgiftsberegner.

Vores vurdering

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er bekendt med, at der er en stigende tendens til at anvende eksterne afgiftsberegnere. Baggrunden for at bruge en ekstern afgiftsberegner skyldes primært, at Motorstyrelsen har sat skøn under regel i forhold til krav om selvanmelderes sikkerhedsstillelse. Dette har ført til, at mange virksomheder, der er registreret for registreringsafgift, forsøger at holde deres gennemsnitlige månedlige afgiftsbetalinger nede, således at de ikke bliver mødt med krav om øget sikkerhedsstillelse for opretholdelse af selvanmelderordningen.

Mange andre virksomheder vælger at anvende en ekstern afgiftsberegner, således at der kan frikøbes ressourcer til andre opgaver i virksomheden ved at outsource afgiftsberegningen til en ekstern virksomhed, som specialiserer sig i at indhente så mange data som muligt til brug for udøvelse af skønnet.

Hovedårsagen til at anvende eksterne afgiftsberegnere er derfor ikke – som det fejlagtigt anføres i lovforslagets bemærkninger – at anvende kunstigt lave værdiansættelser.

Der er ud fra retssikkerhedsmæssige hensyn ikke grundlag for at indføre en objektiv hæftelse ved anvendelse af eksterne afgiftsberegnere. Ved indførelsen af den oprindelige bestemmelse, som i dag fremgår af registreringsafgiftslovens § 20, stk. 7, var formålet at gøre hæftelse gældende i de tilfælde, hvor forhandleren havde været i ond tro i forbindelse indregistreringen og dermed havde handlet ansvarspådragende.

Denne intention med bestemmelsen burde opretholdes.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 /pha@bachmann-partners.dk eller Peter Loft på tlf. 40 30 23 15 / psl@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *