Skal overdragelse af en fast ejendom i form af en grund med en eksisterende bygning, hvor sælger på overdragelsestidspunktet har positiv viden om, at køber ønsker at nedrive den eksisterende bygning med henblik på at opføre en ny bygning på grunden, belægges med moms, uanset at sælger ikke er involveret i nedrivningsarbejdet? De danske skattemyndigheder har haft den opfattelse, at svaret på spørgsmålet er et ubetinget ja. Denne opfattelse må efter EU-Domstolens dom den 4. september 2019 i KPC-sagen ikke opretholdes. Dommen må anses at være et stort nederlag for Skatteministeriet.

Før 1. januar 2011 var al levering af fast ejendom momsfritaget i Danmark. Fra og med 1. januar 2011 blev levering af fast ejendom i form af nye bygninger og byggegrunde imidlertid momspligtige leverancer. Al anden levering af fast ejendom, herunder også fast ejendom med eksisterende bygninger, var fortsat momsfritaget. Selv om reglerne om moms på fast ejendom snart har haft virkning i 9 år, er der stadig mange uafklarede grænseflader mellem de momsfri leverancer og de momspligtige leverancer. Skattemyndighederne har i flere tilfælde statueret, at en fast ejendom med eksisterende bygninger skal betragtes som en byggegrund.

Faktum i KPC-sagen, hvor EU-Domstolen afsagde dom den 4. september 2019, er relativt enkelt. I november 2013 købte KPC en ejendom på havnen i Odense af Odense Havn. På ejendommen var der opført et pakhus. I december 2013 indgik KPC aftale med en boligforening om salg af ejendommen. Samtidig blev der indgået aftale om, at KPC som totalentreprenør skulle ombygge pakhuset til boliger. Der var mellem de tre parter en fælles forståelse om, at pakhuset – bortset fra en del af en gavl – skulle nedrives for at muliggøre boligprojektet. KPC deltog ikke i nedrivningen af pakhuset.

I 2013 blev Skatterådet anmodet om at bekræfte, at de to salg af ejendommen var momsfritaget. Dette kunne Skatterådet ikke bekræfte. Skatterådets bindende svar blev påklaget til Landsskatteretten, der kom frem til det modsatte resultat – altså at de to salg var momsfritaget. Landsskatteretten var altså af den opfattelse, at en fast ejendom med en bygning var en ”gammel bygning med tilhørende jord” og ikke en byggegrund. Skatteministeriet indbragte afgørelsen for domstolene, og Vestre Landsret forelagde i den forbindelse EU-Domstolen et præjudicielt spørgsmål, der gik ud på at få besvaret, om der var momspligt eller ej på de pågældende transaktioner.

EU-Domstolen har nu afsagt dom, der går Skatteministeriet imod. Det er EU-Domstolens opfattelse, at reglerne om moms på fast ejendom og byggegrunde skal fortolkes på den måde, at en transaktion – der består i levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning – ikke skal betragtes som levering af en ”byggegrund”, når transaktionen er økonomisk uafhængig af de øvrige ydelser og ikke sammen med disse udgør én enkelt transaktion. Det gælder også, uanset at det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny bygning. 

EU-Domstolen kom frem til den samme konklusion som Generaladvokaten. Det er et markant nederlag for de danske skattemyndigheder, at den af myndighederne fulgte praksis nu er endeligt underkendt. Mange danske virksomheder vil på baggrund af EU-Domstolens dom have krav på at få refunderet moms, der er opkrævet ved salg af ”gammel fast ejendom”, men hvor skattemyndighederne har anset salget som salg af en ”byggegrund”. Det må forventes, at myndighederne udsender et styresignal, hvori retningslinjerne for genoptagelse beskrives nærmere.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om moms på fast ejendom og kan bistå med momsretlige vurdering af, om der er belæg for genoptagelse af et momstilsvar vedrørende overdragelse af ”eksisterende gamle bygninger med tilhørende jord” ctr. ”byggegrund”. For yderligere information om EU-Domstolens dom kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dkChristian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *