Den 12. juni 2020 er der offentliggjort en ny politisk aftale, der har til formål at styrke kontrollen på motorområdet. Aftalen har meget bred politisk opbakning af et enigt Folketing. Som et led i den seneste politiske aftale på motorområdet fra 2019 blev det aftalt, at der skulle igangsættes en undersøgelse af regelefterlevelsen ved import af brugte køretøjer. Denne undersøgelse, som nu er blevet gennemført, skulle angiveligt vise, at der er problemer med regelefterlevelsen – det vil sige værdiansættelsen af køretøjerne – ved import af brugte køretøjer.

Den gennemførte stikprøveundersøgelse skulle angiveligt vise, at selvanmeldere ansætter værdien af importerede brugte køretøjer for lavt. I ca. 30 pct. af sagerne skete der en efterfølgende regulering. Det må med andre ord betyde, at der i ca. 70 pct. af tilfældene ikke var problemer. Det er ikke altid en nem opgave at værdiansætte et køretøj, hvilket også anerkendes fuldt ud i aftaleteksten. Konkret er det aftalt, at kontroltrykket øges fra 10 til 15 pct. – altså en forøgelse på 50 pct. Det kunne have været interessant, hvis der af aftaleteksten var fremgået oplysninger om, i hvor stor udstrækning påklagede værdiansættelser stadfæstes eller ændres af Motorankenævn, ligesom det også kunne have været interessant, at stikprøveundersøgelsen var offentliggjort i sin helhed.

Fradraget eller tillægget for vedligeholdelsesmæssig stand nedsættes fra 1. januar 2021 fra 5 til 2 pct. Det angives i aftaleteksten, at dette initiativ skal reducere incitamentet til snyd med standsvurderinger. Aftaleteksten omtaler blot, at en større del af de køretøjer, som selvanmeldere værdifastsætter, vurderes i ”under middel” stand af synshallerne end de køretøjer, som Motorstyrelsen værdifastsætter. Principielt bør tilsynet med synshallerne varetages af Færdselsstyrelsen. Hvis der er snyd med toldsynet, skal der sættes ind over for det, men rette myndighed er her Færdselsstyrelsen. Der kan her med rette stilles det spørgsmål, om Motorstyrelsens medarbejdere har de samme kompetencer til at vurdere et køretøjs stand som uddannet personale i synshallerne.

Kravlegårdsordningen fortsætter efter 1. juli 2020 med den nuværende periode på 6 måneder, således at Motorstyrelsen følger nye selvanmeldere tæt med vejledning og pristjek.

Toldsyns gyldighed ensartes ved import og eksport af køretøjer, således at fristen fra 1. januar 2021 fastsættes til 4 uger. Standsvurderingen vil derfor blive foretage tæt på det importerede køretøjs registreringstidspunkt.

Østre Landsret afsagde i december 2019 en dom, hvor landsretten underkendte en administrativt fastsat frist på én arbejdsdag for at få foretaget en værditabsberegning af et leasingkøretøj. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab førte og vandt sagen for leasingselskabet. Landsrettens dom ændres nu via lovgivning, idet der pr. 1. januar 2021 indføres en frist på 7 dage til at ansøge om denne værditabsberegning. Dette initiativ rejser nogle EU-retlige spørgsmål, idet EU-Domstolen i en sag fra starten af 00´erne fastslog, at en frist på 3 dage var i strid med EU-retten. Om en frist på 7 dage er mere medholdelig med EU-retten er tvivlsomt.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62/mail dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35/mail pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *