Østre Landsret har i en principiel dom af 6. december 2022 fortolket rækkevidden af ligningslovens § 33 A. Efter denne bestemmelse er der skattefritagelse for lønindkomst, der er erhverves under ophold i udlandet, når en række betingelser er opfyldt. I fortsættelse af Østre Landsrets dom har Skattestyrelsen den 1. september 2023 sendt et udkast til styresignal i høring, hvor anvendelsesområdet for ligningslovens § 33 A præciseres.

Efter ligningslovens § 33 A kan personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, opnå skattefritagelse for lønindkomst, der erhverves under ophold i udlandet. Opholdet i udlandet skal være på mindst 6 måneder. Opholdet i udlandet må dog godt afbrydes af ophold her i landet på grund af nødvendigt arbejde i direkte forbindelse med udlandsopholdet, ferie el.lign., hvis dette ophold har en sammenlagt varighed på højst 42 dage. Virkningen af ligningsloven § 33 A er, at der opnås såkaldt eksemptionslempelse med progressionsforbehold. Hvis lønmodtageren ikke har anden personlig indkomst, er virkningen derfor, at den pågældende indkomst fritages fuldt ud fra dansk beskatning.

I Østre Landsrets dom af 6. december 2022 var situationen den, at en pilot arbejdede for et dansk luftfartsselskab. Piloten havde også en bolig i et andet land (Frankrig eller Spanien) og havde opholdt sig her i mere end 6 måneder uden afbrydelser på mere end højst 42 dage i alt. Han havde selvangivet sin indkomst fra ansættelsen som pilot som skattefritaget efter ligningslovens § 33 A. Østre Landsret fandt, at han ikke var berettiget til skattefritagelse efter ligningslovens § 33 A for arbejde udført for det danske luftfartsselskab, uanset at han havde haft udlandsophold over 6 måneder.

Situationen var for så vidt den omvendte af det, der normalt gælder i de tilfælde, der typisk omfattes af ligningslovens § 33 A. Normalt vil en dansk (eller udenlandsk) arbejdsgiver anmode en arbejdstager om at arbejde i udlandet og opholde sig dér på grund af arbejdet. Situationen i dommen fra 6. december 2022 var den modsatte, idet arbejdsgiveren – det dansk luftfartsselskab – ikke havde anmodet piloten om at opholde sig i udlandet.

Under de omstændigheder, der var gældende i sagen – altså at piloten af egen drift valgte at tage bopæl i udlandet og i øvrigt tilrettelagde sit arbejde på en sådan måde, at antallet af dage i Danmark med arbejde, ferie og lign. holdt sig under den øvre grænse på 42 dage for ophold i Danmark – fandt landsretten, at pilotens ophold i udlandet ikke skyldtes en ansættelse i udlandet, hvor ophold i Danmark udgjorde nødvendigt arbejde set i forhold til en hovedbeskæftigelse i udlandet. Opholdet i udlandet var derimod uafhængigt af det danske luftfartsselskab, ligesom det pågældende land, hvor piloten tog ophold, ikke havde nogen form for sammenhæng med det danske luftfartsselskabs forhold.

Efter Østre Landsrets dom er retstilstanden derfor den, at hvis en dansk lønmodtager, som har bevaret sin fulde skattepligt til Danmark, af egen drift og uafhængigt af arbejdsgiverens forhold vælger at bosætte sig i udlandet, uden at dette har sammenhæng med arbejdsgiverens forhold, så finder bestemmelsen om skattefritagelse i ligningslovens § 33 A ikke anvendelse.

I styresignalet angives der en række eksempler på forhold, som efter Skattestyrelsens opfattelse er eller ikke er omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab fører klagesager om alle skatte- og afgiftsmæssige forhold. Kontakt kan rettes til Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *