Skatteminister Morten Bødskov har i dag, den 3. marts 2021 fremlagt en samlet plan til styrkelse af skattekontrollen: Styrket skattekontrol – tæt på og klar til fremtiden. Anden etape af regeringens reform af skattekontrollen i Danmark.

Regeringen har i alt afsat 2,7 mia. kr. ekstra til styrkelse af skattevæsenet, svarende til 1.000 ekstra ansatte. I foråret 2020 blev der ansat 250 nye medarbejdere til styrkelse af indsatsen mod hvidvask, til en øget indsats mod international skatteunddragelse og til styrkelse af momskontrollen. Den nu fremlagte anden del af det samlede initiativ tilfører skattevæsenet yderligere 250 nye medarbejdere ligeledes til styrkelse af skattekontrollen. De resterende 500 medarbejdere vil blive indsat på områder, hvor behovet for og effekten af øget skattekontrol forventes at være størst frem mod 2024.

Den nu foreliggende anden fase har fokus på tre områder, hvor regeringen ønsker skattekontrollen skærpet: Der afsættes 115 nye medarbejdere til en skrappere kontrol overfor især mindre virksomheder. 85 medarbejdere allokeres til øget kontrol med komplekse sager og organiseret svindel, mens de resterende 50 medarbejdere skal bruges til indsatser mod nye former for dispositioner, som fx dele- og platformsøkonomi samt nye investeringsformer.

I relation til de mindre virksomheder vil de ekstra ressourcer bl.a. skulle bruges til en tidlig indsats overfor nye virksomheder, der ofte begår fejl på grund af misforståelser og manglende kendskab til reglerne. Desuden skal indsatsen skærpes overfor brancher, der ofte gribes i snyd, sort arbejde eller salg af illegale varer – fx kiosker og pizzeriaer. Endelig vil regeringen skærpe sanktionerne overfor virksomheder, der ikke udarbejder skatteregnskab eller som mistænkes for sort økonomi.

Konkret ønsker regeringen at gennemføre flere udgående kontroller i de mindre virksomheder, samt at gennemføre manuel kontrol i forbindelse med registrering af virksomheder og ved afmelding eller nægtelse af registrering.

I forhold til komplekse sager og organiseret svindel agter regeringen at sætte flere ressourcer ind på transfer pricing-området og til gennemstrømningssager, hvor internationale koncerner søger at kanalisere indkomst ud af landet til skattely. Desuden ønsker regeringen at styrke indsatsen mod organiseret svindel ved at skabe et beredskab, der på grundlag af efterretninger og analyser kan afdække mere systematisk svig.

Endelig vil regeringen afsætte nye ressourcer til indsats mod nye forretningsmodeller og investeringsformer. Som eksempler nævnes arbejdsplatforme, hvor arbejdskraft og serviceydelser udbydes digitalt. Den markante stigning i antallet af leasingaftaler om køretøjer betyder, at regeringen vil øge kontrollen med leasingselskabers værdifastsættelse, værditabsberegninger, ejerskab og økonomiske forhold. Stigningen i antallet af danskere, der ejer aktier eller investerer i kryptovaluta, betyder tilsvarende at flere medarbejdere skal afsættes til at udbrede kontroller hermed.

Udspillet ligger i forlængelse af regeringens hidtidige bestræbelser på at øge tilliden til skattevæsenet ved at styrke skattekontrollen og dermed mindske tab af provenu. I udspillet sondres der imellem fejl og misforståelser i forhold til bevidst snyderi. Over for den første type af unddragelser er det formentlig vigtigt med vejledning og instruktion – og ikke kun efterfølgende korrektion og straf. Skattevæsenets vejledende og hjælpende indsats synes fortsat kun at være tillagt mindre opmærksomhed fra regeringens side.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *