Skatteministeriet har den 27. januar 2023 som led kampen mod ”overnaturlige” profitter på elmarkedet sendt et nyt lovforslag i høring. Lovforslaget har til formål at supplere og gennemføre EU-Rådets forordning af 6. oktober 2022 om et nødindgreb for at imødegå høje energipriser, den såkaldte ”nødindgrebsforordning”.

Nogle aktører på energimarkedet har de sidste måneder opnået store og uventede økonomiske fortjenester ved energikrisen, uden at deres driftsomkostninger er steget. I lovforslaget om prisloft over indtægter fra elproduktionen foreslår Skatteministeriet, at der indføres et prisloft på 180 EUR pr. MWh, svarende til 134 øre pr. kWh for ekstraordinære indtægter hidrørende fra visse typer af elproduktion. Lovforslaget omfatter elproducenter, der anvender en af følgende teknologier:

 • Vindkraft
 • Solenergi (solvarme og solceller)
 • Geotermisk energi
 • Vandkraft uden reservoir
 • Biomassebrændsel (fast eller gasformigt), undtagen biomethan
 • Affald
 • Atomkraft
 • Brunkul
 • Råolieprodukter
 • Tørv

Betalingspligten indføres som et prisloft, der opgøres på månedsbasis efter elproducentens samlede indtægter fra salg og levering af elektricitet, der gennemsnitligt overstiger 134 øre pr. kWh.  90% af markedsindtægten, der overstiger 134 øre pr. kWh, skal indbetales.

Lovforslaget undtager en række forskellige anlæg, som ellers er omfattet af ovenstående teknologiliste. Disse omfattes ikke af prisloftet. Undtaget er blandt andet:

 • Små anlæg med en installeret effekt på op til 1 MW
 • Kraftvarmeanlæg, hvor elindtægten bidrager til at reducere varmeprisen efter varmeforsyningslovens regler
 • Affaldsbaserede kraftvarmeanlæg hvor elindtægten reducerer varme- og affaldspriser
 • Visse produktionsanlæg i vand- og spildevandsforsyningsselskaber
 • Visse demonstrationsprojekter
 • Visse hybridanlæg, der både kan anvende biomassebrændsel og fossile brændsler
 • Produktionsanlæg, der er omfattet af visse støtteordninger i lov om fremme af vedvarende energi

Herudover indeholder lovforslaget en form for værnsregel, der skal sikre overholdelsen af prisloftet for koncerninterne handler ud af landet, således at indtægtsloftet skal omfatte de realiserede indtægter ved salg ud af koncernen.

Lovforslaget er sendt i høring med høringsfrist den 24. februar 2023. Det forventes, at loven får tilbagevirkende kraft fra den. 1. december 2022.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab følger lovforslagets gang tæt og vi står til rådighed, hvis din virksomhed står overfor en opkrævning.

For yderligere information kontakt gerne kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *