I en tidligere nyhed har Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab beskrevet, hvordan beskatningen af bitcoins er. I 2018 annoncerede Skattestyrelsen, at ca. 2.700 danskere havde udsigt til at blive kontaktet af Skattestyrelsen med henblik på en afklaring af, om de havde behandlet deres bitcoins korrekt skattemæssigt – det vil sige, om de havde ladet sig beskatte af gevinster. Landsskatteretten har nu i en konkret afgørelse truffet afgørelse om, at en gevinst ved bitcoins ikke skulle beskattes.

Skattemyndighedernes praksis har været, at gevinst og tab ved afståelse af bitcoins og andre kryptovalutaer ikke skal beskattes efter kursgevinstlovens regler. Bitcoins er af skattemyndighederne blevet anset som et formuegode, der er omfattet af statsskattelovens § 5. Udgangspunktet er her, at gevinst og tab ved afståelse af formuegoder ikke er skattepligtig. Det gælder dog ikke, hvis man erhverver bitcoins med spekulationshensigt – altså med hensigt om at opnå en gevinst ved videresalg.

Skattemyndighedernes praksis har været ret stringent på dette område, da konklusionen i stort set alle sager har været, at der forelå spekulationshensigt fra skatteydernes side. Denne praksis er også blevet opretholdt af Landsskatteretten, der, så vidt ses, har truffet afgørelse i otte sager om bitcoins, hvor resultatet har været stadfæstelse.

I en ny afgørelse fra Landsskatteretten har Landsskatteretten dog fundet, at erhvervelsen af bitcoins ikke skete med spekulationshensigt. Derfor var gevinsten også skattefri for skatteyderen.

Sagen handlede om en skatteyder, der i 2012 købte bitcoins for 150 kr. Årsagen til, at han købte bitcoins, var, at kontingentbetalingen til en forening, som han var medlem af, skulle ske med bitcoins. Kontingentet må åbenbart have været mindre end 150 kr. og de resterende bitcoins var i 2017 steget så meget i værdi, at de var blevet ganske værdifulde, hvorfor skatteyderen solgte dem, da han ikke længere fandt det forsvarligt at opbevare dem på sin egen computer. Han solgte derfor i 2017 og 2018 bitcoins og realiserede herved en samlet gevinst på 215.272 kr. Skattestyrelsen var af den opfattelse, at gevinsten var skattepligtig.

Landsskatteretten kom til et andet resultat. Resultatet var begrundet i to forhold. Dels at skatteyderen i 2012 slet ikke havde haft hensigt om at videresælge. Dels at der ikke forelå gevinsthensigt i 2012, da skatteyderen erhvervede bitcoins. Landsskatteretten henså til, at der alene var købt bitcoins for et begrænset beløb, at købet var sket for at kunne betale et kontingent og at skatteyderen først solgte sine bitcoins 5 år efter erhvervelsen.

Afgørelsen må anses at være korrekt, men der er næppe tale om en afgørelse, der ændrer skattemyndighedernes praksis. Dog skal myndighederne foretage en konkret vurdering af, om en erhvervelse af bitcoins er sket med spekulationshensigt. Det vil nok i de fleste tilfælde for skatteyderne være vanskeligt at dokumentere, at spekulationshensigt ikke forelå. I den konkrete sag var der objektive forhold, som kunne dokumentere, at erhvervelsen var sket for at betale et kontingent. Landsskatterettens afgørelse kan derfor måske være godt nyt for dem, der for 8-10 år siden købte kryptovalutaer. Dem, der har købt kryptovalutaer inden for de senere år, hvor der har været store udsving i kursen, vil næppe hos skattemyndighederne få medhold i, at erhvervelse ikke skete i spekulationshensigt. Dog kan det ikke udelukkes, at der foreligger konkrete omstændigheder, der kan medføre et andet resultat.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab bistår skatteydere, der har spørgsmål om, hvordan bitcoins behandles skattemæssigt, herunder bistår vi om, hvordan skatteydere skal agere i forhold til skattemyndighederne, når de modtager henvendelser fra myndighederne.

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30304521 / chb@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40323535 / pha@bachmann-partners.dk eller Ann Rask Vang på 20947821 / ava@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *