I en ny afgørelse fra Landsskatteretten er det fastslået, at skatteydere har et retskrav på anvendelsen af et værdiansættelsescirkulære, hvorefter en fast ejendom kan overdrages til nærtstående til den offentlige vurdering +/- 15 pct. Samtidig hermed har Skatteministeriet udskudt de nye ejendomsvurderinger endnu en gang. Vinduet for overdragelse af ejendomme på fordelagtige vilkår er dermed åbent lidt endnu. 

Nye vurderinger udsat 1 år 

Skatteministeriet har for nyligt meddelt, at de nye ejendomsvurderinger igen udskydes – denne gang til 2020 for så vidt angår ejerboliger og til 2021 for erhvervsejendommes vedkommende. Indtil de nye vurderinger udsendes, føres de ejendomsvurderinger, der har været stillet i bero siden 2011-vurderingen for ejerboliger og 2012-vurderingerne for erhvervsejendomme, videre.

Ny afgørelse fra Landsskatteretten

En skatteyder havde købt en ejendom i 2015, som han blot en måned efter anskaffelsen overdrog til sine børn og børnebørn til den offentlige vurdering minus 15 pct. i overensstemmelse med værdiansættelsescirkulæret. Denne værdi var væsentligt lavere end skatteyderens anskaffelsessum og udgjorde kun ca. halvdelen af værdien. Som følge heraf betaltes kun en beskeden gaveafgift.

SKAT fastsatte værdien af ejendommen til anskaffelsessummen og forhøjede dermed gaveafgiften, idet der var et åbenbart misforhold mellem ejendommens senest kendte handelsværdi og overdragelsesprisen og henviste til den særlige omstændighed, at ejendomsvurderingerne havde været suspenderet siden 2013 og dermed ikke havde fulgt de større stigninger i markedet.

Landsskatteretten afviste SKATs synspunkt og fastslog, at skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse, der ligger indenfor de i cirkulæret, dvs. den seneste offentlige ejendomsvurdering +/- 15 pct., medmindre der foreligger særlige omstændigheder. At ejendomsvurderingerne er suspenderet som et led i regeringens udspil til genopretning af de offentlige ejendomsvurderinger kunne ikke anses som en særlig omstændighed. Skatteyderen havde således ret til at fastsatte værdien af ejendommen til den offentlige vurdering minus 15 pct. i overensstemmelse med værdiansættelsescirkulæret.

Konsekvens

Med Landsskatterettens afgørelse bekræftes det, at der er mulighed for at udnytte det fordelagtige vindue, hvor erhvervsejendomme kan overdrages til lave værdier og dermed med lave gaveafgifter, indtil de nye ejendomsvurderinger udsendes i 2020, hvor der ligeledes forventes en revidering af værdiansættelsescirkulæret. 

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30304521 eller på mail chb@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *