Omkostningsgodtgørelse i skattesager

Hvis en person eller et selskab klager over en afgørelse i en skatte- eller afgiftssag, og der opnås medhold i overvejende grad i forbindelse med klagesagen, så dækker Staten normalt udgifter til sagkyndig bistand, herunder advokathonorarer, med 100%. Hvis der ikke opnås medhold i overvejende grad, dækkes alene 50% af udgifterne til sagkyndig bistand.

Det er en betingelse for godtgørelse, at den person eller et selskab, der klager over en afgørelse i en skatte- eller afgiftssag, hæfter fuldt ud for den sagkyndiges bistand. Dette vil altid være tilfældet, når Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab yder sagkyndig bistand til en klient. Normalt vil godtgørelsen først blive søgt, når honoraret er betalt af klienten, men i visse situationer aftales det mellem Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab og klienten, at der gives transport i kravet på omkostningsgodtgørelse.

Der kan søges om godtgørelse i klagesager til Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller til Landsskatteretten, samt sager indbragt for domstolene. Derudover kan der søges om godtgørelse i sager, som Skatteministeriet har indbragt for Landsskatteretten, samt sager, hvor Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller Landsskatteretten er blevet bedt om at genoptage deres tidligere afgørelse.

Derudover vil der også kunne søges om godtgørelse i andre sager, f.eks. sager som indbringes for EU-Domstolen.

I det omfang Skattestyrelsen ikke umiddelbart anerkender ansøgningen om omkostningsgodtgørelse, vil der ske særskilt fakturering af den tid, der medgår til at behandle ansøgningen, herunder besvarelse af Skattestyrelsens spørgsmål herom, fremfindelse af dokumentation m.v. Arbejdet med at søge omkostningsgodtgørelse falder ikke ind under reglerne om omkostningsgodtgørelse og dækkes således hverken helt eller delvist. Udgifterne hertil afholdes derfor fuldt ud af klienten.

Læs mere om vores forretningsbetingelser og privatlivspolitik:

Forretningsbetingelser og privatlivspolitik