Højesteret har den 1. september 2023 afsagt dom i en principiel sag om betaling af gaveafgift af værdien af et stuehus på en landbrugsejendom, der blev gaveoverdraget med skattemæssig succession. Højesterets flertal fastslog, at der ved overdragelsen skulle betales fuld gaveafgift af landbrugsejendommens stuehus, der på overdragelsestidspunktet var udlejet til beboelse, idet stuehuset ikke var en integreret del af landbrugsvirksomheden i relation til afgiftsberegningen.

Der skal som udgangspunkt betales 15 % i gaveafgift for gaver givet til nærtstående familiemedlemmer, forudsat at det årlige bundfradrag er nået. For gaver ydet i forbindelse med et generationsskifte af en erhvervsvirksomhed i perioden 2016-2019, gjaldt der dog en særlig undtagelse, hvorved der kunne betales en nedsat gaveafgift for gaver, der udgjorde en del af en virksomhed, som opfyldte betingelserne for at kunne overdrages med skattemæssig succession.

Højesteret har ved dommen taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt værdien af stuehuset skulle medregnes ved opgørelsen af værdien af landbrugsvirksomheden ved afgiftsberegningen efter den dagældende boafgiftslovs § 23 a.

I sagen overdrog en virksomhedsejer sin landbrugsejendom til sin datter. Ejendommens stuehus var udlejet til beboelse for tredjemand. Sagen angik, om der skulle betales fuld (15%) eller nedsat (7%) gaveafgift af værdien af stuehuset. Spørgsmålet var, om værdien af stuehuset, der var udlejet til beboelse, skulle medregnes ved opgørelsen af værdien af den overdragne landbrugsvirksomhed ved beregning af gaveafgiften. Det var en betingelse for at anvende den nedsatte afgiftssats, at stuehuset var en del af en virksomhed, der opfyldte betingelserne for at kunne overdrages med skattemæssig succession.

Højesteret udtalte, at udlejning af fast ejendom som udgangspunkt ikke anses for erhvervsmæssig virksomhed, der muliggør skattemæssig succession. Dog gælder der en særlig undtagelse for udlejning af landbrugsejendomme, hvorefter udlejede landbrugsejendomme mv. kan overdrages med skattemæssig succession.

Dette rejste spørgsmålet om, hvorvidt undtagelsen gjaldt for enhver udlejning af fast ejendom, der efter ejendomsvurderingsloven henføres til kategorien “landbrugsejendom”. Flertallet udtalte, at det forhold, at ejendommen efter vurderingsloven kategoriseres som landbrug ikke er ensbetydende med, at der er adgang til overdragelse med skattemæssig succession. Der vil derfor skulle foretages en konkret vurdering af det enkelte tilfælde.

I den konkrete sag fandt Højesterets flertal, at da stuehuset på overdragelsestidspunktet var udlejet til beboelse og ikke blev benyttet til landbrugsmæssige formål, var udlejningen af stuehuset ikke en del af den overdragne landbrugsvirksomhed. Udlejningen kunne derfor ikke anses for erhvervsvirksomhed efter den særlige undtagelse vedrørende landbrugsejendomme.

Uagtet dette var der dog konkret adgang til skattemæssig succession efter den såkaldte ”halvdelsregel”, da mere end 50% af den samlede ejendom anvendtes erhvervsmæssigt i landbrugsvirksomheden på overdragelsestidspunktet. Dette førte dog ikke til, at værdien af stuehuset kunne overdrages til nedsat gaveafgiftssats, da den nedsatte gaveafgift alene gjaldt de enkelte erhvervsmæssigt anvendte aktiver, som udgjorde en del af den samlede virksomhed.

Der skulle derfor opkræves en gaveafgift på 15% af stuehusværdien.

Dommen blev dog ikke enstemmigt afsagt. Mindretallet på 2 ud af 5 dommere fandt modsat flertallet, at kategoriseringen efter ejendomsvurderingsloven var afgørende for adgangen til overdragelse med skattemæssig succession, idet undtagelsesbestemmelsen indeholdt en henvisning til vurderingsloven, der ellers ville være overflødig, hvis der skulle foretages en selvstændig vurdering af ejendommens anvendelse ud fra andre kriterier end vurderingslovens. Mindretallet lagde desuden vægt på, at formålet med reglen var at muliggøre generationsskifte af en landbrugsvirksomhed ved at give adgang til skattemæssig succession, også selv om virksomheden omfatter udlejning af fast ejendom, forudsat at der er tale om udlejning af en landbrugsejendom eller en del heraf. Mindretallet bemærkede herefter, at det er almindeligt forekommende, at en landbrugsvirksomhed som følge af opkøb omfatter flere landbrugsejendomme, og at det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens rentabilitet at udleje bygninger, herunder stuehuse, på opkøbte landbrugsejendomme.

Mindretallet fandt således, at udlejningen skete som led i den samlede erhvervsvirksomhed, og at overdragelsen kunne ske til den nedsatte gaveafgift på 7 %.

Dissensen er udtryk for, at det er vanskeligt at vurdere, hvornår udlejning af en ejendom kan være omfattet af den erhvervsmæssige virksomhed i forbindelse med en successionsoverdragelse. Et sådant generationsskifte vil derfor kræve kyndig rådgivning.

Bachmann/Partners er højt specialiseret indenfor generationsskifte, og vi er opdateret på den nyeste praksis. Vores erfaring er, at et generationsskifte skal planlægges så tidligt som muligt, og vi anbefaler, at man sikrer sig via bindende svar eller skatteforbehold, således at der ikke udløses en unødig og uforudset skat i forbindelse med generationsskifte.

For yderligere information kontakt gerne kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *