Der blev den 25. januar 2021 indgået en politisk aftale om at yde fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhvervene som følge af regeringens beslutning fra november 2020 om at aflive alle mink på danske minkfarme. Dette gælder uanset om der juridisk set er tale om ekspropriation efter grundlovens § 73 eller ej.

Efter den politiske aftale skal der ydes fuldstændig erstatning til minkavlere og følgeerhvervene og der vil ved værdiansættelsen af minkavleres virksomhed indgå tre overordnede elementer: (i) tabt indtjening for 2022-2030 tilbagediskonteret til 2021, (ii) den forventede restværdi af kapitalapparatet tilbagediskonteret til 2021 og (iii) tabt indtjening i 2021 på produktion af mink i 2020.

For følgevirksomhederne skal erstatningen fastlægges ved en vurdering af virksomhedens værdi i ”handel og vandel”.

Skattemæssigt vil erstatning, der ydes til minkavlerne og de minkafhængige følgeerhverv, blive behandlet efter de gældende principper for beskatning. Efter substitutionsprincippet behandles erstatninger skattemæssigt på samme måde som det, erstatningen træder i stedet for. Det gælder også ekspropriationserstatninger.

Aftaleteksten tager ikke udtrykkeligt stilling til den skattemæssige behandling af de erstatninger, der ydes til minkavlere og følgeerhvervene, men giver dog en vis vejledning.

For det første siger den med rette, at erstatning, der kan henføres til indtægtstab i 2021, er skattepligtig indkomst, herunder at tidligere års skattemæssige underskud kan anvendes til modregning i denne erstatning.

For det andet siger den, at erstatning for aktiver, der har indgået i en minkbedrift (f.eks. driftsmidler, bygninger mv.) vil skulle behandles som afståelsessummer efter afskrivningslovens regler.

For det tredje siger den, at resterstatningen som udgangspunkt vil være skattefri. Resterstatningen vil være en erstatning for tab af indkomstgrundlag, som efter langvarig praksis er skattefri, da der er tale om et formuetab.

Det kan næppe udelukkes, at individuelle forhold for den enkelte minkavler kan få skattemæssig betydning. Erstatningsordningen omtaler en dvalemodel og det er her usikkert, om anvendelse af denne vil medføre skattemæssigt ophør af virksomhed for den enkelte minkavler, uanset at der ydes driftstabserstatning. Det anbefales derfor, at minkavlere og virksomheder i følgeerhvervene søger rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af erstatningsordningen.

Minkfarmerne har derfor brug for individuel rådgivning, som kan optimere erstatningen efter skat.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab kender minkbranchen og yder rådgivning om de skattemæssige aspekter ved de erstatninger, der ydes til minkavlerne og følgeerhvervene. For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *