Skattestyrelsens for nyligt udstedte styresignal præciserer, at der ved vurderingen af, hvorvidt der ved drift af væddeløbsstald og stutterivirksomhed udøves økonomisk virksomhed i momsmæssig henseende, skal foretages en sædvanlig momsretlig vurdering, idet der ikke længere kan lægges vægt på, om virksomheden skattemæssigt anses for erhvervsmæssigt drevet.

Før praksisændringen

Den hidtidige praksis fra Skattestyrelsen var, at virksomheder med væddeløbsheste, der efter en skatteretlig vurdering blev anset for erhvervsmæssigt drevet, også blev anset for at være en selvstændig økonomisk virksomhed efter momslovens regler.

Denne praksis er sidenhen blevet underkendt af Landsskatteretten ved afgørelse af 13. marts 2023, hvor Landsskatteretten fandt, at en virksomhed, der blev anset for at drive erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig henseende, ikke havde godtgjort, at virksomheden havde drevet selvstændig økonomisk virksomhed efter momslovens regler.


Den nye praksis

Det nye styresignal præciserer, at der ved vurderingen af, hvorvidt en væddeløbsstald eller et stutteri udgør en afgiftspligtig person i momsretlig henseende, nu skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed, idet hverken formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed er afgørende.

Ved vurderingen, skal alle relevante forhold inddrages, herunder:

  • Hvorvidt virksomhedens omfang er af en vis størrelse
  • Om virksomheden drives tilstrækkeligt intensivt/seriøst
  • Om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden
  • Om ejeren er afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug
  • Om virksomheden i givet fald vil kunne sælges til tredjemand (dvs. om den trods evt. hidtidigt underskud i tredjemands øjne har en potentiel indtjeningsevne)

Det bliver fastslået i styresignalet, at ingen af de ovenstående momenter i sig selv er afgørende, men at der er tale om en konkret vurdering, når det skal afgøres om en virksomhed, er afgiftspligtig efter momsloven.

Når der skal foretages en vurdering af, hvorvidt der udøves selvstændig økonomisk virksomhed i forbindelse med en væddeløbsstald eller et stutteri, så har den skatteretlige kvalificering af en virksomhed som værende erhvervsmæssig ingen betydning for den momsretlige bedømmelse. Der skal derimod foretages en selvstændig momsretlig bedømmelse.

Om en virksomhed med væddeløbsstald eller stutteri skatteretligt kvalificeres som erhvervsmæssig, er gennemgående beskrevet i artiklen, ”Stutterier og hold af væddeløbsheste – Nye skattemæssige regler og problemer” af Rasmus Bejder Jensen og Jan Pedersen. Artiklen kan læses eller genlæses her.

Mulighed for genoptagelse

Skattestyrelsen genoptager ikke af egen drift sager, der måtte være omfattet af nærværende styresignal. Den afgiftspligtige er således selv ansvarlig for at anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret.

Der gælder særlige fristregler for genoptagelse, så vi anbefaler, at man hurtigst muligt får undersøgt, om der er grundlag for en genoptagelse af afgiftstilsvaret.  

Bachmann/Partners rådgiver om skatte- og momsmæssige forhold vedrørende landbrugsejendommes skatte- og momsforhold – herunder særligt stutterier og hesteejendomme – og har stor erfaring og succes med at føre klagesager og syn og skønssager, som ofte afgør, hvordan klagesagen ender.

For yderligere information kontakt gerne Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *