Det almindelige system i momsloven er, at hele salgsprisen skal momsbelægges. Der eksisterer også en særlig brugtmomsordning, hvor det alene er avancen, der skal momsbelægges. Højesteret afsagde den 9. april 2019 dom i en sag om brugtmomsordningens rækkevidde. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab repræsenterede appellanten – Sjelle Autogenbrug I/S – i sagen. 

Med Højesterets dom blev det fastslået, at autogenbrugsvirksomheder som Sjelle Autogenbrug I/S ikke kan anvende brugtmomsordningen på salg af reservedele, der stammer fra køretøjer købt fra forsikringsselskaber, når forsikringsselskaberne ikke momsbelægger salgene efter den særlige stand still-klausul. Virkelighedens verden har imidlertid overhalet Højesterets dom, da Skatteministeriet den 12. april 2019 har ændret momsbekendtgørelsen med virkning fra 15. april 2019, hvorefter forsikringsselskaber nu udtrykkeligt har mulighed for at anvende brugtmomsordningen. Det har den refleksvirkning, at også autogenbrugsvirksomheder som Sjelle Autogenbrug I/S kan anvende brugtmomsordningen på reservedele udtaget fra køretøjer som er købt fra forsikringsselskaber. Autogenbrugsvirksomhederne har derved opnået det resultat, som de for snart 10 år siden ønskede afklaret ved et bindende svar. De nye regler i momsbekendtgørelsen er et udslag af sagen om Sjelle Autogenbrug I/S.

Sjelle Autogenbrug I/S vandt sagen i Vestre Landsret for så vidt angår de køb af udrangerede køretøjer, som Sjelle Autogenbrug I/S foretager fra privatpersoner. Landsretten havde forelagt et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen, der nærmere præciserede, hvad der skulle forstås ved brugte varer. Efter EU-Domstolens fortolkning af begrebet brugte varer tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle og det stod fast, at autogenbrugsvirksomheder kunne anvende brugtmomsordningen på køretøjer, der blev købt fra privatpersoner.

På baggrund af Højesterets dom af 9. april 2019 ligger det fast, at hvis en autogenbrugsvirksomhed køber et køretøj fra et forsikringsselskab, som forsikringsselskabet har overtaget fra en forsikringstager i forbindelse med forsikringsbegivenhedens indtræden, f.eks. totalskade eller tyveri, hvor køretøjet efterfølgende dukker op igen, og forsikringsselskabet sælger køretøjet efter den særlige ordning om, at forsikringsselskaber ikke skal lægge moms på salg af sådanne køretøjer (stand still-klausulen), så kan en autogenbrugsvirksomhed, som køber sådanne køretøjer, ikke anvende brugtmomsordningen på efterfølgende salg af reservedele fra køretøjet.

En konsekvens af det synspunkt, som Skatteministeriet indtog under sagens behandling ved Vestre Landsret og senere ved Højesteret, var, at den mangeårige praksis vedrørende autobranchens adgang til anvendelse af reglerne om brugtmoms på genopbygningsbiler ikke længere var mulig. Højesteret gav Skatteministeriet medhold i, at reglerne om brugtmoms ikke fandt anvendelse på forsikringsbiler, uanset at konkurrerende virksomheder i andre EU-medlemslande længe har haft adgang til at anvende reglerne om brugtmoms på videresalg af varer, der er indkøbt hos forsikringsselskaber.

Virkelighedens verden har imidlertid overhalet Højesterets dom, da Skatteministeriet den 12. april 2019 med virkning fra en 15. april 2019 har ændret momsbekendtgørelsen. Med ændringen indføres der en forenklet ordning for forsikringsvirksomheders anvendelse af brugtmomsordningen, når de overtager varer fra forsikrede som led i forsikringssager. Hvis forsikringsselskaberne anvender brugtmomsordningen i forbindelse med levering af f.eks. skadede biler, vil autogenbrugsvirksomhederne også kunne anvende ordningen. Det forventes, at forsikringsselskaberne vil anvende den nye ordning i stedet for stand still-klausulen, da forsikringsselskaberne ikke skal afregne moms ved anvendelse af brugtmomsordningen. Dette vil få positiv afsmittende virkning på autogenbrugsvirksomhederne. Samlet set har autogenbrugsvirksomhederne opnået det resultat, som de oprindeligt søgte – nemlig at de kan anvende brugtmomsordningen. Fremadrettet kan de anvende denne ordning på salg af reservedele fra de fleste køretøjer, der overtages fra privatpersoner og forsikringsselskaber. Alene køretøjer, hvor momsen er afløftet, falder uden for anvendelsesområdet.

Efter en lang kamp kan det konstateres, at Sjelle Autogenbrug I/S ikke fik medhold i Højesteret. Ikke desto mindre har sagen ført til, at alle virksomheder, som køber beskadigede køretøjer eller andre varer hos et forsikringsselskab, alligevel får mulighed for at anvende brugtmomsordningen på genopbygningsbiler mv., der er købt fra forsikringsselskaber den 15. april 2019 eller senere. Den eneste forudsætning er, at forsikringsselskaberne har solgt varerne efter brugtmomsordningen. Det skal fremgå tydeligt af fakturaen fra forsikringsselskabet, at de har anvendt reglerne om brugtmoms.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om alle forhold vedrørende moms. For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / e-mail chb@bachmann-partners.dkDiana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / e-mail pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *