Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er en nicheadvokatvirksomhed, der har særlige og specielle kompetencer inden for skatte- og afgiftsområdet. Vi rådgiver både virksomheder og privatpersoner om alle forhold om skatter og afgifter samt inden for miljø, plan og landbrugsret.

Vi rådgiver bl.a. om følgende:

Virksomhedsetablering

  • Valg af organisationsform – virksomhed i personligt regi eller selskabsregi
  • Stiftelse af selskaber
  • Holdingstruktur
  • Ejeraftaler
  • Ægtepagter
  • Fremtidsfuldmagter
  • Testamenter
  • Virksomhedstestamenter

Generationsskifte af virksomheder

  • Generationsskifte af virksomheder, herunder stiftelse af selskaber og udarbejdelse af overdragelsesdokumenter m.v.
  • Strategiske overvejelser ved generationsskifte
  • Værdiansættelse
  • Pengetanke, herunder aktivering af pengetanke så der kan generationsskiftes skattemæssigt optimalt
  • Testamenter
  • Succession
  • Successionsrækkefølge

Generationsskifte af fast ejendom

  • Anvendelse af 15 pct-reglen / 20 pct-reglen
  • Værdiansættelse
  • Omstrukturering af ejendomsvirksomheder

Skattepligtig/skattefri omstrukturering af virksomhed

  • Omdannelse fra personlig virksomhed til selskaber
  • Fusion
  • Spaltning
  • Tilførsel af aktiver
  • Aktieombytning

Rådgiveransvar

  • Revisoransvar
  • Advokatansvar

 

Hovedaktionærbeskatning

  • Fri bil, herunder splitleasing, deleleasing
  • Overdragelse af aktiver mellem hovedaktionær og selskab
  • Betalingskorrektion
  • Fri bolig
  • Skatteforbehold

Tilflytning

  • Fuld eller begrænset skattepligt?
  • Bopæl i Danmark?
  • Pensionsbeskatningsforhold
  • Brug af fritidsbolig i Danmark

Fraflytning

 • Ophør af fuld skattepligt?
 • Opgivelse af bopæl i Danmark?
 • Exitbeskatning – mulighed for henstand med dansk skat
 • Expat forhold, herunder arbejde i udlandet
 • Pensionsbeskatningsforhold

Beskatning af fast ejendom

  • Parcelhusreglen for villaer, fritidsejendomme og ejerlejligheder
  • Næringsdrivende med fast ejendom
  • Familieoverdragelser
  • Forældrekøb og afvikling af forældrekøb

Toldsager

  • Fortoldning
  • Fastsættelse af toldværdi
  • Aktiv forædling
  • Passiv forædling
  • Tarifering
  • Bindende tariferingsoplysning
  • Import og eksport
  • Anvendelse af frihandelsaftaler
  • Oprindelse og toldpræferencer
  • Antidumpingtold
  • Afslutning af forsendelsesdokumenter
  • Toldoplag
  • End Use
  • AEO bevilling
  • Hæftelse for told
  • Toldkontingent
  • Toldsuspension
  • Importloftsordning

Energibeskatning

  • Kraft-/varmeværkers afgiftsforhold
  • Grønne afgifter

Moms

  • Fast ejendom
  • Optimering af byggeproces
  • Delvis momsfradrag
  • Momsfritagelse
  • Brugtmomsordningen
  • Momsrefusionsordning
  • Momskompensation
  • EU- erhvervelsesmoms
  • Importmoms
  • Momsmæssig behandling af tilskud
  • Momsmæssig behandling af arbejdsudleje
  • Administrationsfællesskaber
  • Tilskud
  • Leverancer mod vederlag
  • Tilbagesøgning af moms i udlandet
  • Eksport
  • Handel over landegrænser
  • Fakturakrav ved momspligtige leverancer

Registreringsafgift

  • Leasingselskabers forhold om forholdsmæssig registreringsafgift
  • Eksportgodtgørelse
  • Import
  • Værdiansættelse
  • Udarbejdelse af leasingkontrakter til godkendelse ved Motorstyrelsen
  • Selvanmelderordningen
  • Demobiler
  • Parallelimport
  • Overflytning af avancer
  • Handling fee
  • Hæftelse for registreringsafgift
  • Kørsel i udenlandsk indregistreret køretøj i Danmark
  • Genberegning af registreringsafgift

Punktafgifter

  • Isafgift
  • Chokoladeafgift
  • Dækningsafgift
  • Spiritusafgift
  • Vinafgift
  • Ølafgift
  • Mineralolieafgift
  • Kulafgift
  • Elafgift
  • Gasafgift
  • CO2-afgift
  • Godtgørelse af energiafgifter
  • Vandafgift
  • Forbrugsafgifter
  • Miljøafgifter
  • Tariferingsforhold (toldkode)
  • Harmoniserede afgifter
  • Forsendelse af ubeskattede varer
  • Suspensionsordning
  • Hæftelse for afgift
  • EMCS og elektroniske ledsagedokumenter
  • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
  • Fremstillingsvirksomhed
  • Regnskab for fremstilling, tilgang og udlevering af varer

Manglende afgivelse af selvangivelse

 • Skønsmæssig ansættelse

Afklaring af gældsforhold

  • Gældsstyrelsen
  • Forældelse
  • Anmodning om henstand
  • Forhandlinger med Gældsstyrelsen

Skatte- og afgiftsstraffesager

  • Sager om påstået unddragelse af skatter og afgifter
  • ”Money transfer” sagerne
  • ”Panama Papers” sagerne
  • Operation ”Greed” sagerne/kædesvig
  • Skattely og international skatteunddragelse
  • Bødesager om transfer pricing om manglende dokumentation og forsinket indsendelse

Miljø, plan og landbrugsret

  • Offentlig ret og forvaltningsret
  • Civile retssager og særlovsstraffesager
  • Administrative klagesager
  • Erstatningssager inden for landbruget
  • Ekspropriation
  • Taksationssager
  • Krydsoverensstemmelse
  • Skel- og nabosager

Konkursbegæringer fra Gældsstyrelsen

Sagsbehandlingsfejl fra SKAT

Omkostningsgodtgørelse (tilskud til klagesager)

Bisiddere i Undersøgelseskommissionen

Ejendomsvurderingsklagesager

Second opinions om skatter og afgifter

Bindende svar

Syns- og skønssager om skatte- og afgiftsretlige forhold

Lønmodtagere ctr. selvstændige erhvervsdrivende

Hobbyvirksomhed ctr. erhvervsvirksomhed

Afskrivninger

Pensionsbeskatning

EU-skatte- og afgiftsret