Motorstyrelsen har den 3. september 2019 udsendt en nyhedsmeddelelse til virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven som selvanmeldere. Selvanmeldere skal sikre, at køretøjer, der er anmeldt til eksport på månedsangivelse, er udført af Danmark, inden den pågældende månedsangivelse godkendes. Hvis nogle af køretøjerne ikke er udført inden den 15. i måneden efter perioden for månedsangivelsen, skal selvanmelderen kontakte Motorstyrelsen, og månedsangivelsen må ikke godkendes før Motorstyrelsen har fjernet køretøjerne fra månedsangivelsen.

Hvis selvanmelderen ikke følger instrukserne i nyhedsmeddelelsen, er der lagt op til, at der vil blive gjort et strafansvar gældende.

Månedsangivelsen, som selvanmeldere skal anvende i forbindelse med anmodning om godtgørelse af registreringsafgift ved eksport, har aldrig været indrettet på en sådan måde, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om eksportgodtgørelse kan efterleves hensigtsmæssigt. For at sikre, at selvanmeldere først fik udbetalt godtgørelse af registreringsafgift, når køretøjerne var udført, pålagde SKAT oprindeligt selvanmeldere, at de først måtte sætte et køretøj på månedsangivelsen, når et køretøj var udført. Herved afskar SKAT sig selv fra at gøre brug af registreringsafgiftslovens § 18, som giver myndigheden adgang til at få fremvist et køretøj. Da SKAT blev opmærksom på denne problemstilling, blev dette krav tilbagekaldt. 

SKATs adgang til at få fremvist køretøjer efter anmodning om eksportgodtgørelse var oprindeligt indført med henblik på, at SKAT kunne foretage stikprøvekontroller af køretøjers stand i de tilfælde, hvor køretøjerne ikke skulle toldsynes.

Motorstyrelsen anvender imidlertid bestemmelsen i dag for at kontrollere, at synshallerne udfører deres arbejde korrekt. Da Motorstyrelsen er begyndt at kræve køretøjer, som er toldsynet, fremvist i større omfang, er selvanmeldere nødsaget til at vente med at udlevere køretøjerne til køberne, indtil køretøjerne er frigivet af Motorstyrelsen. Dette fører til, at der er flere køretøjer, som reelt ikke kan nå at blive udført af Danmark, inden månedsangivelsen skal godkendes.

Branchen har i flere ombæringer gjort Motorstyrelsen opmærksom på problemstillingen for at få en fornuftig løsning. Frem for at lytte til branchens forslag til ændring af månedsangivelsen, har Motorstyrelsen valgt at sende en nyhedsmeddelelse ud til selvanmeldere. Denne meddelelse medfører, at de fleste selvanmeldere ikke kan gøre brug af deres adgang til at anmode om eksportgodtgørelse via selvanmelderordningen i den sidste halvdel af hver måned. Hvis de ønsker at gøre brug af selvanmelderordningen vil det føre til store administrative og økonomiske byrder for virksomhederne.

Der kan være flere årsager til, at køretøjer ikke når at blive udført inden den 15. i måneden efter, at køretøjerne er sat på månedsangivelsen. Én af hovedårsagerne er, at Motorstyrelsen ifølge registreringsafgiftsloven har 14 dage fra det tidspunkt, hvor et køretøj bliver anmeldt til eksport på månedsangivelsen, til at anmode om, at køretøjet skal fremstilles for Motorstyrelsen. Det er således først efter de 14 dage, at selvanmelder med sikkerhed kan arrangere transporten eller give meddelelse til køber om, at køretøjet kan afhentes. Der er i praksis ingen købere, som kan afhente et køretøj dagen efter, at Motorstyrelsen frigiver det. Når et køretøj ikke kan medtages i forbindelse med købet, går der typisk 2-4 uger fra frigivelsen af det og indtil køber sørger for afhentning af det – f.eks. via et transportfirma. 

Indsendelse af korrektioner til Motorstyrelsen

Senest den 14. i hver måned skal selvanmeldere fremover sikre sig, at alle køretøjer, der er anmodet om eksportgodtgørelse for i den foregående måned, er udført.

Selvanmeldere har ikke haft og har stadig ikke mulighed for selv at tage køretøjerne af månedsangivelsen og henføre dem til den efterfølgende måned, hvor køretøjerne reelt udføres. Derfor har mange selvanmeldere oplevet periodeforskydninger, som Motorstyrelsen har straffet med drakoniske tiltag som en fuldstændig nægtelse af eksportgodtgørelse. En mere proportional fremgangsmåde ville være at henføre eksportgodtgørelsen til den korrekte periode. Her har Motorstyrelsen indtaget det synspunkt, at selvanmeldere ikke er berettiget til at modtage eksportgodtgørelse for køretøjet, hvis køretøjet er anmeldt i en anden periode end køretøjet er udført. Om der er hjemmel hertil er meget tvivlsomt.  

Hvis et køretøj på månedsangivelsen ikke er udført senest den 14. i måneden efter perioden for månedsangivelsens udløb skal selvanmeldere nu kontakte Motorstyrelsen for at få taget køretøjet af månedsangivelsen. 

Selvanmeldere skal kontakte Motorstyrelsen ved at sende en mail til Motorekspedition@motorst.dk og anføre ”månedsangivelse” i emnefeltet, hvor det oplyses, hvilke køretøjer der skal fjernes fra månedsangivelsen. Når køretøjerne er fjernet fra månedsangivelsen af Motorstyrelsen, modtager en selvanmelder en kvittering herom, hvorefter selvanmelderen kan godkende månedsangivelsen. Månedsangivelsen må først godkendes, når der er modtaget en meddelelse fra Motorstyrelsen om, at de har fjernet det eller de pågældende køretøjer fra månedsangivelsen, som virksomheden har meddelt ikke er udført.

Kritisabel administration

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab anser Motorstyrelsens løsning og retningslinjer for kritisable af flere grunde. De nye retningslinjer medfører, at selvanmeldere i mange tilfælde ikke kan anvende månedsangivelsen den sidste halvdel af måneden, når køretøjerne skal nå at udføres inden den 15. i den efterfølgende måned fra månedsangivelsens udløb. Et andet kritikpunkt er, at der på ny skal søges om godtgørelse af registreringsafgift, når et køretøj er fjernet fra månedsangivelsen. Selvanmeldere skal således igennem hele processen én gang til, hvor køretøjet skal have gyldigt toldsyn, ligesom køber tålmodigt skal vente i en ny periode på 14 dage mv.

Det er efter Bachmann/Partners Advokatpartnerselskabs opfattelse dybt kritisabelt, at Motorstyrelsen opstiller så restriktive krav til selvanmelderordningen, når årsagen til de uhensigtsmæssigheder, der er forbundet med selvanmelderordningen, skyldes den af myndigheden udarbejdede månedsangivelse. På grund af myndighedens egne utilstrækkelige IT-systemer forsøger Motorstyrelsen at afskaffe selvanmelderordningen ved at stille selvanmeldere ringere end de virksomheder, som ikke har en selvanmelderordning.

Hensigten med selvanmelderordningen var oprindeligt at lette administrationen for SKAT/ nu Motorstyrelsen og give eksportørerne en mere smidig sagsbehandling. Det har aldrig været hensigten, at selvanmeldere skulle stilles ringere end virksomheder uden selvanmelderordning. Motorstyrelsen bør derfor efter vores vurdering finde en anden praktisk håndtering af problemstillingen vedrørende periodisering af udbetalingerne af godtgørelse af registreringsafgiften som eksempelvis at ændre månedsangivelsen og give selvanmeldere mulighed for at tilføje dato for udførsel af køretøjerne.     

Hvis I som selvanmeldere vil undgå yderligere administrative byrder og merudgifter i forhold til godtgørelse af registreringsafgift, bør I som selvanmeldere overveje, om det er muligt at udføre køretøjerne til en plads i udlandet, så snart køretøjerne er frigivet. Alternativt skal I undlade at anvende selvanmelderordningen for de køretøjer, hvor I forventer, at det vil være vanskeligt at have køretøjet udført senest den 14. i den efterfølgende måned i forhold til månedsangivelsens udløb.

Hvis I har spørgsmål til, hvordan I kan indrette jeres virksomhed for et efterleve Motorstyrelsens udstukne retningslinjer bedst muligt, yder Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab professionel rådgivning herom ligesom Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab fører klagesager inden for området, hvis Motorstyrelsen har nægtet jer eksportgodtgørelse. 

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk

Læs Motorstyrelsens nyhedsmeddelelse her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *