Vi har tidligere oplyst, at Østre Landsret den 8. juli 2022 har afsagt dom i en principiel sag om godtgørelse af registreringsafgift. Ankefristen for denne dom er nu udløbet og Skatteministeriet har valgt ikke at anke dommen.

Dommen vil derfor få betydning for rigtig mange virksomheder, som enten ikke har fået udbetalt den godtgørelse, som virksomhederne har været berettiget til, eller er blevet mødt med krav om tilbagebetaling af registreringsafgift.

Sagen for landsretten angik to overordnede forhold. Dels et bevismæssigt spørgsmål om den tilvejebragte dokumentation var passende som dokumentation for eksport, idet der under landsretssagen blev fremlagt supplerende dokumentation for eksport. Dels et lovfortolkningsspørgsmål om den af skattemyndighederne forfægtede fortolkning af bestemmelserne om eksportgodtgørelse, hvorefter godtgørelse fordrede, at autoforhandleren kunne dokumentere, at køretøjerne var udført af Danmark på det tidspunkt, hvor de respektive månedsangivelser blev godkendt.

Landsretten har med sin dom underkendt den fortolkning, som Motorstyrelsen og Landsskatteretten har anlagt om, hvornår udførslen og dokumentationen for eksport skal foreligge. Herudover understreger dommen, at dokumentation for eksport kan ske ved tilvejebringelse af oplysninger om indregistrering i et andet land.

Med landsrettens dom er det nu slået fast, at en autoforhandler ikke mister retten til godtgørelse af registreringsafgift, hvis et køretøj først blev udført efter det tidspunkt, hvor månedsangivelsen blev godkendt.

Verserende klagesager

Der verserer en række sager ved Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen, hvor Motorstyrelsen har nægtet virksomhederne godtgørelse af registreringsafgift, idet der efter Motorstyrelsens opfattelse ikke forelå tilstrækkelig dokumentation for, at køretøjerne var udført inden godkendelse af månedsangivelsen. Disse sager må forventes at få det udfald, at Landsskatteretten træffer afgørelse til fordel for de pågældende autoforhandlere. Alternativt må det forventes, at Motorstyrelsen genoptager sagerne med autoforhandlernes accept, jf. skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. 5.

Inden en virksomhed accepterer Motorstyrelsens genoptagelse, bør man kræve, at Motorstyrelsen på forhånd har tilkendegivet, at Motorstyrelsen vil trække sin afgørelse tilbage, således at man som virksomhed ikke kommer til at stå med en ny sag, som skal påklages, hvorved man starter forfra med en ny klagesag.

Genoptagelse af sager for Motorstyrelsen

Det må også forventes, at Motorstyrelsen udsender et genoptagelsescirkulære, således at autoforhandlere, der har fået efteropkrævet godtgørelse eller nulstillet en ansøgt godtgørelse med den begrundelse, at der ikke har foreligget tilstrækkelig dokumentation for udførsel på ansøgningstidspunktet, vil få mulighed for at få genoptaget deres sag, selvom afgørelsen ikke har været påklaget.

Selvom Motorstyrelsen ikke offentliggør et genoptagelsescirkulære, så vil autoforhandlere inden 8. januar 2023 have mulighed for at anmode om genoptagelse af afgørelser vedrørende nægtelse af godtgørelse af registreringsafgift for køretøjer, som er udført den 1. januar 2016 eller senere, hvis begrundelsen for nægtelse af godtgørelse har været, at der ikke har foreligget tilstrækkelig dokumentation for udførslen på tidspunktet ansøgningstidspunktet.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab er gerne behjælpelig med din sag om udbetaling af godtgørelsesberettiget registreringsafgift. For yderligere information om dommen og dens konsekvenser kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *