Når koncernforbundne selskaber handler med hinanden, skal priser og vilkår for samhandlen være på såkaldte armslængdevilkår. Det vil sige, at priser og vilkår skal være fastsat på samme måde, som uafhængige parter vil fastsætte med hinanden. Hvis samhandel foregår over landegrænser, kan en  prissætning af en koncernintern transaktion, der ikke er på armslængdevilkår, betyde, at et af landene får en mindre andel af koncernens skattepligtige indkomst, hvilket er ensbetydende med et mindre skatteprovenu for landet.

Det fremgår af SKATs kontrolplan, at den eksisterende kontrolindsats videreføres i 2017. Kontrolsagerne udvælges blandt andet ud fra transaktionernes omfang og risiko for fejl, men alle virksomheder i målgruppen kan udsøges til kontrol. SKAT har således fokus på, at virksomhedernes skattepligtige indkomst afspejler, at de koncerninterne transaktioner foregår på armslængdevilkår. Virksomheder, der har koncerninterne transaktioner med hinanden, skal udarbejde og opbevare skriftlig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for den koncerninterne samhandel er fastsat. Den skriftlige dokumentation skal have en sådan karakter, at den kan danne grundlag for SKATs vurdering af, om priser og vilkår er fastsat på armslængdevilkår. Hvis der ikke er udarbejdet dokumentation, kan SKAT fastsætte armslængdepriser og –vilkår skønsmæssigt. Hvis SKAT er af den opfattelse, at transaktioner ikke er sket på armslængdevilkår, kan de fastsatte priser og vilkår ændres til armslængdepriser og –vilkår, uanset at der er udarbejdet dokumentation. I de fleste andre vestlige lande foretager skattemyndighederne på tilsvarende vis som i Danmark kontrol af koncerninterne transaktioner. En ændring i Danmark bør i princippet medføre en tilsvarende ændring (med omvendt fortegn) i det andet land, da der ellers opstår dobbeltbeskatning.

Bachmann/Partners yder bistand i forbindelse med transfer pricing sager ved SKAT og Landsskatteretten. Herudover ydes der bistand i forbindelse med mutual agreement procedurer, hvor virksomheder anmoder om ophævelse af dobbeltbeskatning som følge af transfer pricing-reguleringer i enten Danmark eller i et andet land. Bachmann/Partners yder også bistand i forbindelse med såkaldte Advance Pricing Arrangements/Agreements (APA), der er en aftale mellem to eller flere landes kompetente myndigheder om principper og forudsætninger for prissætningen af koncernforbundne virksomheders samhandel.

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Jan Pedersen

| Professor, dr. jur., Skattepecialist

Arbejder med: Skattestrafferet, skatteforvaltningsret, skatteprocesret, skattekontrolret, skattestrafferet, omgåelse og generel erh…

Telefon: +45 20 71 92 12

Email: jpe@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kontakt os i dag for et uforpligtende møde om din sag