Skattestyrelsen har den 2. april 2019 på baggrund af EU-Domstolens dom af 18. januar 2017 i sag C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S, udsendt et styresignal – SKM2019.189 – hvor praksis på brugtmomsområdet ændres. Med EU-Domstolens dom blev de danske skattemyndighedernes langvarige ”identitetssynspunkt” underkendt. Skattestyrelsen har nu mere end to år efter dommen udsendt et styresignal, der tager højde for EU-Domstolens fortolkning. Definitionen af begrebet “brugte varer” ændres. Dermed ændres også betingelserne for at anvende den særlige brugtmomsordning. Heri er der intet overraskende. Skattestyrelsen gentager, at dele, som er udtaget af brugte varer, også skal anses som “brugte varer”, sådan som dette begreb er anvendt i brugtmomsreglerne. Det er en forudsætning, at delen, der er udtaget, bevarer sin oprindelige funktionalitet, og således kan genanvendes til samme formål som hidtil, eventuelt efter reparation. Skattestyrelsens styresignal giver også anvisninger om, hvordan momsgrundlaget, herunder købsprisen, skal opgøres.

Skattemyndighederne har længe fulgt det synspunkt, at begrebet ”brugte varer” i brugtmomsreglerne forudsatte, at der skulle være identitetmellem det købte og det solgte. Denne identitet var en betingelse for anvendelse af brugtmomsordningen. Dette ”identitetsprincip” blev også fulgt, når autogenbrugsvirksomheder købte udrangerede køretøjer. Da der ikke var identitet mellem det købte – det udrangerede køretøj – og det solgte – de enkelte dele fra det udrangerede køretøj, der solgtes som brugte dele – kunne autogenbrugsvirksomheder ikke anvende brugtmomsordningen. I sag C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S, gav EU-Domstolen imidlertid ikke de danske skattemyndigheder medhold heri, idet EU-Domstolen anlagde et ”funktionalitetssynspunkt” i relation til fortolkningen af begrebet ”brugte varer”.

I styresignalet anerkendes denne ændrede fortolkning, således at identitetssynspunktet nu definitivt er forladt.

Det interessante i styresignalet er udmeldingen om, hvordan momsgrundlaget skal opgøres, herunder købsprisen. Skattestyrelsens opfattelse forekommer ikke helt oplagt.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der er tale om en sammensat transaktion, når en autogenbrugsvirksomhed erhverver et udrangeret køretøj. Denne opfattelse kan tilsluttes. Den sammensatte transaktion består dels i, at autogenbrugsvirksomheden udfører en ydelse, der består i at miljøbehandle det udrangerede køretøj, dels i overtagelsen af det udrangerede køretøj, der kan indeholde genanvendelige dele og et restprodukt, som altid også består metalskrot.

Efter Skattestyrelsens opfattelse skal købsprisen for reservedelene opgøres på den måde, at der i det samlede vederlag for køb af køretøjer skal fradrages momsperiodens vederlag for salg af metalskrot mv. Vederlaget for metalskrot mv. skal dog reduceres med avance tillagt en forholdsmæssig andel af autogenbrugsvirksomhedens omkostninger, der kan henføres til salg af metalskrot mv. Hvis den beregnede værdi af metalskrot mv. er negativ, skal fradraget sættes til 0 kr., I det samlede vederlag for køb af køretøjer skal der indeholdes vederlaget for miljøbehandling og andre ydelser.

Den af Skattestyrelsen anviste model ses ikke i alle tilfælde at give en korrekt opgørelse af købsprisen. Hvis der ikke betales for et udrangeret køretøj, bør indtægten fra salg af metalskrot fra det pågældende køretøj ikke reducere anskaffelsessummen for øvrige køretøjer. Hvis indtægter fra salg af metalskrot skal reducere anskaffelsesprisen for reservedelene, vil den beregnede fortjeneste bliver ansat til for høj en værdi. 

Da den hidtidige praksis er underkendt, kan der ske genoptagelse af tidligere afgiftsperioder. Genoptagelse vil kunne ske fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvis sammenfaldende med den afgiftsperiode, som EU-Domstolens dom drejede sig om. Det vil sige, at afgiftsperioder, der er påbegyndt 6. august 2010 eller senere, kan genoptages.

Krav om genoptagelse skal være indsendt til Skattestyrelsen senest den 2. oktober 2019.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab førte sag C-471/15, Sjelle Autogenbrug I/S, ved EU-Domstolen og rådgiver om alle forhold vedrørende brugtmomsordningen, herunder om genoptagelse af tidligere afgiftsperioder.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *