Skattestyrelsen har den 7. marts 2024 sendt to udkast til styresignaler vedr. krydshandler og udokumenterede indsætninger i relation til kryptoaktiver i høring.

Udkastene kommer i kølvandet på skatteministerens besvarelse af henholdsvis spørgsmål nr. 120 og 121 af 23. november 2023.

Spørgsmålene blev stillet på baggrund af de nye beregningsmodeller, som Skattestyrelsen siden ultimo 2022 har implementeret til beregning af gevinster og tab på kryptovaluta. Spørgsmålene gik på, hvorvidt de gamle beregningsmodeller var forkerte og om tidligere afgørelser burde genoptages.

Styresignalerne

Styresignalerne går på, at Skattestyrelsen har ændret praksis vedrørende opgørelsen af værdierne på kryptovaluta ved krydshandler og udokumenterede indsætninger.

  1. Genoptagelsesstyresignal vedr. opgørelsesmetoden ved krydshandler

Ved krydshandler forstås en handel med én form for kryptoaktiv til et andet – f.eks. BTC til ETH. Styresignalet beskriver en ændring af praksis vedrørende opgørelsesmetoden ved krydshandler, som følge af, at Skattestyrelsen i august 2022 har taget en ny beregningsløsning i brug.

Skattestyrelsen har frem til august 2022 opgjort anskaffelses- og afståelsessummer ved krydshandler på grundlag af dagskursen (lukkekursen) på de handlede kryptoaktiver. Dette medførte, at den anvendte kurs var den samme hele dagen, uagtet at kurserne på kryptoaktiverne var meget volatile. Værdiansættelsen ved krydshandler mellem to kryptoaktiver har derfor i mange tilfælde ikke har været ens. Der er derfor opstået differencer mellem anskaffelses- og afståelsessummerne for samme handel.

Skattestyrelsen har efterfølgende haft adgang til mere præcise kurser (femminutters kurser), som er blevet anvendt i stedet for lukkekursen. Den samme kryptovaluta får således den samme værdi 5 minutter ad gangen. Skattestyrelsen kan dermed aflæse værdien relativt tæt på det faktiske transaktionstidspunkt.

Skattestyrelsen har desuden indført et princip om, at der ikke kan opstå differencer mellem værdiansættelsen på det anskaffede aktiv og på det afståede aktiv ved en krydshandel.

Endeligt har Skattestyrelsen udarbejdet en generel prioriteringsliste, som implementerer et ”hierarki” for kryptoaktiver i tilfælde af uoverensstemmelse mellem værdien af de to kryptovaluta, der indgår i krydshandlen. På den måde vil det aktiv, der har den største sikkerhed for handelsværdien, være bestemmende for værdien af krydshandlen.

Skattestyrelsen vurderer, på baggrund af ovenstående, at anvendelsen af den nye metode for opgørelsen af krydshandler udgør en praksisændring.

Ved udokumenterede indsætninger forstås udokumenterede erhvervelser af kryptoaktiver, hvor anskaffelsestidspunktet, -måden eller -summen mv. for kryptoaktiver ikke er dokumenteret. Styresignalet beskriver ændringen af praksis for udokumenterede indsætninger, som Skattestyrelsen har anvendt siden efteråret 2022.

Skattestyrelsen har siden efteråret 2022 indhentet oplysninger, der gjorde det muligt at opgøre værdien på indsætningstidspunktet. Det betyder, at hvis anskaffelsessummen ikke kunne dokumenteres, så har Skattestyrelsen fastsat en anskaffelsessum svarende til femminutters kursen på indsætningstidspunktet.

2. Genoptagelsesstyresignal vedr. udokumenterede indsætninger

Skattestyrelsen bemærker nu, at idet anskaffelsen er udokumenteret, kan det, uanset muligheden for indhentelse af kurser, ikke konstateres, om indsætningstidspunktet også er erhvervelsestidspunktet. Skattestyrelsen mener derfor ikke, at det er korrekt at bruge værdien på indsætningstidspunktet som anskaffelsessum.

Skattestyrelsens udkast til styresignal skyldes også, at den praksis, som Skattestyrelsen har haft siden efteråret 2022, ikke er i overensstemmelse med Landsskatterettens praksis. Når en anskaffelsessum ikke kan dokumenteres, fordi den skattepligtige ikke har oplyst om erhvervelsen heraf, skal anskaffelsessummen ansættes til 0 kr. Denne praksis har Landsskatteretten senest stadfæstet i SKM2023.480.LSR. 

Derfor ændres Skattestyrelsens praksis med dette styresignal, så udokumenterede indsætninger igen opgøres til 0 kr. Denne praksis fulgte Skattestyrelsen selv indtil efteråret 2022.

Det er Skattestyrelsens opfattelse at denne ændring, og tilbageførelse til den oprindelige praksis, udgør en praksisændring.

Genoptagelse

Styresignalerne medfører, at der nu, som følge af praksisændringerne, er adgang til genoptagelse. Dette medfører, at der kan ske ordinær genoptagelse af skatteansættelser fra og med indkomståret 2020, hvis der fremsættes anmodning herom senest den 1. maj 2024. Efter 1. maj 2024 og frem til og med 1. maj 2025 vil alene skatteansættelser for indkomståret 2021 og frem kunne genoptages.

For så vidt angår tidligere skatteansættelser fra før 2020 er der mulighed for ekstraordinær genoptagelse. Ved ekstraordinær genoptagelse skal reaktionsfristen iagttages. En sådan anmodning skal derfor indgives senest 6 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet.

Skattestyrelsen skal af egen drift genoptage de sager, som kan identificeres, og som er til gunst for borgerne.

Bachmann/Partners har tidligere udgivet nyhedsbreve om kryptovalutaer, henholdsvis et nyhedsbrev angående to principielle højesteretsdomme, som begge statuerede at skatteyderne var skattepligtige ved salg af kryptovaluta, samt et andet nyhedsbrev der giver et overblik over den skattemæssige retsstilling, for hhv. fysiske og juridiske personer, ved handel med og investering i kryptovaluta.

Få rådgivning i skattesager inden for handel med kryptovaluta

Bachmann/Partners har erfaring med rådgivning i skattesager inden for handel med kryptovaluta, og er du i tvivl om, hvordan dine handler med kryptovaluta skal behandles skattemæssigt, eller er du allerede blevet mødt med et krav fra skattemyndighederne, er du altid velkommen til at kontakte os for at sikre at din skat opgøres korrekt.

For yderligere information kontakt gerne, Rasmus Bejder Jensen på tlf. 51 68 82 40 / rbj@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *