Motorstyrelsen kan til bilforhandlere m.fl. udstede såkaldte prøveskilte. Et prøveskilt er en nummerplade, der må anvendes til nærmere afgrænset kørsel med køretøjer, der endnu ikke er registreret i Køretøjsregisteret. Sådanne køretøjer er som udgangspunkt heller ikke afgiftsberigtiget efter reglerne i registreringsafgiftsloven. Men hvor går grænserne for kørsel med køretøjer med sådanne prøveskilte? Det har Østre Landsret for nylig taget stilling til i en straffesag, hvor et leasingselskab og direktøren i selskabet hver blev pålagt store bøder for at lade en klargøringsvirksomhed anvende leasingselskabets prøveskilte i forbindelse med klargøring af en bil. Direktøren blev udover bøden også idømt en betinget fængselsstraf. 

For at autoforhandlere og leasingselskaber ikke bliver pålagt bøder og/eller frihedsstraf i forbindelse med brugen af de udleverede prøveskilte, er det vigtigt, at synsvirksomheder eller andre virksomheder, som skal udføre noget arbejde for en autoforhandler eller leasingvirksomhed, ikke anvender autoforhandlerens eller leasingselskabets prøveskilte. Den enkelte virksomhed skal anvende egne prøveskilte.

Prøveskilte er nummerplader, som Motorstyrelsen kan udlevere til bilforhandlere og leasingvirksomheder m.fl. Prøveskilte må alene anvendes til nærmere bestemt kørsel med køretøjer, der endnu ikke er registreret i Køretøjsregisteret. Der er i lov om registrering af køretøjer fastsat nærmere grænser for, hvem der kan anvende et udleveret prøveskilt. Det er som udgangspunkt alene den, der har fået udleveret et prøveskilt, der må anvende det. Ansatte hos den virksomhed, der har fået udleveret prøveskiltet, må også anvende det. I sagens natur må interesserede købere eller leasingtagere også anvende et køretøj med prøveskilte, når det sker med henblik på at afprøve det pågældende køretøj i et kortere tidsrum i nærheden af forhandleren eller leasinggiveren. Overtrædelse af reglerne om prøveskilte medfører som det helt klare udgangspunkt, at et køretøj skal afgiftsberigtiges med fuld afgift efter registreringsafgiftslovens almindelige regler. Overtrædelse af reglerne om prøveskilte kan endvidere medføre straf, herunder frihedsstraf.

Østre Landsret har i en dom fra november 2018 haft lejlighed til at pådømme en sag, hvor spørgsmålet netop var, om der var sket en strafbar overtrædelse af reglerne om prøveskilte. 

Sagen drejede sig om et leasingselskab, der drev virksomhed med leasing af køretøjer. Virksomheden blev drevet på den måde, at leasingselskabets kunder selv fandt en bil i udlandet – typisk Tyskland – som leasingselskabet efterfølgende købte. Leasingselskabet søgte herefter skattemyndighederne om tilladelse til at indregistrere bilen på forholdsmæssig registreringsafgift. Leasingselskabet samarbejdede med en person, A, der var ansat i sit eget selskab. A skulle skaffe leasingkunder til leasingselskabet. A hentede biler i Tyskland og deltog i klargøringen af bilerne i Danmark for leasingselskabet. For dette arbejde modtog A´s selskab en provision fra leasingselskabet. A var imidlertid ikke ansat i leasingselskabet. 

I juni 2015 standsede politiet A, der kørte i en bil med prøveskilte tilhørende leasingselskabet. I bagagerummet på bilen fandt politiet et skilt fra en ejendomsmægler, hvor A også var ansat. Herudover var der i bagagerummet en kasse med papirer. På det tidspunkt, hvor A blev standset af politiet, var bilen søgt afgiftsberigtiget efter reglerne om forholdsmæssig registreringsafgift.

Østre Landsret fandt, at leasingselskabet og dettes direktør havde anvendt bilen i strid med registreringsafgiftsloven ved at lade A råde over og benytte bilen med leasingselskabets prøveskilte. Landsretten fandt også, at A – uanset at han havde et tæt samarbejde med leasingselskabet – ikke var ansat i leasingselskabet, sådan som dette begreb skal forstås i relation til lov om registrering af køretøjer, hvor der netop er en bestemmelse om, at ansattehos den, der har fået udleveret et prøveskilt, også kan anvende køretøjet med prøveskiltet til nærmere bestemt kørsel. A kunne derfor ikke lovligt køre i bilen med prøveskilte. Det gjorde efter landsrettens opfattelse ingen forskel, at kørslen havde haft et begrænset omfang og at formålet med kørslen i øvrigt var, at bilen skulle køres til mekaniker, der ellers er en af de typer af kørsler, som må foretages med prøveskilte.

Leasingselskabet blev idømt en bøde på 225.000 kr. og direktøren 40 dages betinget fængsel samt en tillægsbøde på 122.115 kr. for forsætlig overtrædelse af registreringsafgiftsloven. Der var således tale om en meget betydelig skærpelse af byrettens dom, hvor leasingselskabet og direktøren i forening var blevet pålagt en bøde på 10.000 kr. Byretten havde fundet, at overtrædelsen alene var et udslag af grov uagtsomhed. 

Landsrettens dom viser klart og tydeligt, at virksomheder, der har fået udleveret prøveskilte, skal være ganske varsomme med at anvende disse prøveskilte alene til de formål, der er opremset i lov om registrering af køretøjer. Herunder skal sådanne virksomheder ikke tillade, at andre end virksomhedens egne ansatte anvender de udleverede prøveskilte.

Kun egne ansatte må foretage kørsel med virksomhedens prøveskilte

Lovens ordlyd om et ansættelsesforhold skal tages bogstaveligt. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der er et løsere tilknytningsforhold mellem den, der fører et køretøj med prøveskilte, og den virksomhed, der har fået udleveret prøveskiltene. Det er således særdeles vigtigt, at en synsvirksomhed ikke anvender en autoforhandlers prøveskilte, når et køretøj skal synes. I praksis forekommer det ofte, at synsvirksomheder foretager prøvekørsel af køretøjer, som skal synes. I praksis sættes der ikke andre prøveskilte end autoforhandlerens på det køretøj, der skal synes. Da en synsmand ikke er ansat hos autoforhandleren, kan manglende iagttagelse af reglerne medføre helt utilsigtede konsekvenser for autoforhandleren.

Overtrædelse af reglerne har flere konsekvenser. For det første skal der betales fuld afgift – også selvom køretøjet er forsøgt indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift. For det andet er der risiko for at blive idømt både bøde- og frihedsstraf. For det tredje kan Motorstyrelsen inddrage prøveskiltene, ligesom der kan fastsættes en karensperiode, hvor der ikke kan tildeles nye prøveskilte. Der er således tale om drakoniske konsekvenser, der kan have stor betydning for driften af en bilforhandler- eller leasingvirksomhed.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om alle forhold vedrørende registreringsafgift og registrering af køretøjer.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 / email dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40323535 / email pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *