Tag Arkiver: skattesag

Højesteret sætter rammerne for, hvornår et aktionærlån er optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition

Højesteret har i en dom af 8. februar 2023 igen taget stilling til, hvad der kan rummes inden for formuleringen ”som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition”, når et aktie- eller anpartsselskab yder et lån til en kapitalejer med bestemmende indflydelse. En rentefordel i selskabets interesse var ikke tilstrækkeligt til at kvalificere lånet som en […]

Overdragelse af kapitalandele kunne ikke ske med skattemæssig succession

Højesteret har i en dom af 19. januar 2023 fundet, at et anpartsselskabs investeringer i andele i vindmøller og solceller via partnerselskaber skal anses for at være passiv kapitalanbringelse. En anpartshaver kunne derfor ikke med skattemæssig succession overdrage anparter i selskabet til sine børn, idet grænsen for passiv kapitalanbringelse var overskredet. Ved generationsskifte af selskaber […]

Syn og skøn i skattesager kan være afgørende for at vinde sagen

To afgørelser fra Landsskatteretten understreger betydningen af syn og skøn i skattesager. Begge sager omhandlede fradrag for underskud i landbrugsvirksomheder og en stillingtagen til, om landbrugsvirksomhederne kunne anses som erhvervsmæssige virksomheder. Ved vurderingen af om et deltidslandbrug anses for at være erhvervsmæssigt drevet i skattemæssig henseende, lægges der bl.a. vægt på, om den konkrete drift […]