Ombudsmanden har undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager, som Skatteankestyrelsen havde modtaget i 2014 og 2015. I alle tre sager udtalte Ombudsmanden, at sagsbehandlingstiden var uacceptabel lang.

I december 2018 vedtog et enigt Folketing, at borgernære sager fremover skal afgøres inden for 12 måneder. Aftalen omfattede borgernære sager, hvor der er indgivet klage fra 1. januar 2019.

De borgernære sager omfatter sager, hvor hovedspørgsmålet drejer sig om

  • personbeskatning
  • værdiansættelse af motorkøretøjer
  • erhvervsbeskatningssager om driftsomkostninger
  • afgrænsningen mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed
  • afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende

Bachmann/Partners oplever, at ”øvrige sager” som ikke er omfattet af ovenstående sagspulje enten pga. sagstypen eller tidspunktet for indleveringen af klagen oplever en urimelig lang sagsbehandlingstid.

Det har Ombudsmanden nu erklæret sig enig i. 

I et notat af 20. februar 2020 har Ombudsmanden udtalt, at sagsbehandlingstiden i tre konkrete sager ved Skatteankestyrelsen var uacceptabel lang.  

Det fremgår af notatet, at Ombudsmanden havde undersøgt Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid i tre konkrete sager, som Skatteankestyrelsen havde modtaget i 2014 og 2015. Sagerne vedrørte forskellige sagsområder.

Alle tre sager var blevet afgjort i fjerde kvartal 2019, og sagsbehandlingstiderne i de tre sager blev dermed henholdsvis næsten 4 år, 5 år og 5 måneder samt 5 år og 9 måneder.

Ombudsmanden lagde ved sin vurdering af den samlede sagsbehandlingstid vægt på: 

  • at sagerne havde ligget stille i lang tid, uden at der var foretaget nogen ekspeditioner med henblik på at afslutte sagerne
  • at sagsbehandlingstiderne i de tre konkrete sager klart oversteg de mål for gennemsnitlig sagsbehandlingstid, der havde været fastsat for Skatteankestyrelsen i årene 2015-2019

I to af sagerne havde Skatteankestyrelsen oplyst, at der i perioden var store bunker af ensartede sager med alvorlige problemstillinger, der var blevet prioriteret over sagstyper som de konkrete klagesager. Ombudsmanden udtalte hertil, at det kunne være sagligt, at en myndighed i forbindelse med nedbringelsen af en sagspukkel afviklede sagerne i forskellige sagsbehandlingsspor. Ombudsmanden fremhævede dog, at det i den forbindelse var en forudsætning, at de gamle sager blev tilført tilstrækkelige ressourcer, og at en prioritering af bestemte sager ikke medvirkede til, at sagsbehandlingstiden i andre sager blev så lang, som tilfældet havde været.

Vi oplever desværre at ”gamle klagesager” nedprioriteres, og Bachmann/Partners har erfaring med, at klager indleveret i tilbage i 2016 endnu ikke er blevet tildelt en sagsbehandler, hvorfor sagsbehandlingen slet ikke er gået i gang. Dette gør sig gældende også for sager, som kan betegnes som borgernære sager. Ulempen er blot for disse klagesager, at de ikke er omfattet af den ordning, der blev vedtaget i december 2018 af Folketinget, da klagerne er indleveret før 1. januar 2019. Disse klager er således ”kommet bag i køen”.

Det er vores forhåbning, at Ombudsmandens udtalelse i notatet kan være medvirkende til at skabe et fokus på den fortsatte urimelige lange sagsbehandlingstid, som en meget stor del af de danske skatteydere oplever. Vi forventer således, at kritikken tages seriøst, og at der igangsættes initiativer, som skal sikre, at gamle sager ikke ”glemmes”, og at sagerne behandles inden rimelig tid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *