Danmark har siden 1998 haft en udførlig Transfer Pricing lovgivning, som fra sin start pålagde større koncerner en dokumentationspligt (TP-dokumentation). Den nationale lovgivning fremgår nu af Skattekontrollovens §§ 37- 52. De nærmere krav for TP-dokumentationen fremgår af Bekendtgørelse nr. 468 fra 2022 om dokumentation af kontrollerede transaktioner, som nærmere er udfyldt i Skattestyrelsens Vejledning af 21 januar 2019. Regelsættet, herunder det nærmere indhold af dokumentationspligten følger de normer og standarder, der er udviklet af OECD.

Det er kendetegnende, at dokumentationspligten er pålagt under strafansvar. Skattekontrollovens §84, nr. 5 foreskriver derfor et bødeansvar for den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed undlader at afgive TP-dokumentation eller afgiver en sådan forsinket. Der har hidtil i praksis hersket nogen uklarhed over, hvorledes overtrædelser skulle sanktioneres. En række prøvesager er derfor pådømt af domstolene til afklaring. Herved er fastlagt nogle retningslinjer for bødeudmålingen. Disse retningslinjer kan kort sammenfattes således, at der udmåles en bøde på 250.000 DKK for den helt undladte afgivelse af TP-dokumentation og 125.000 DKK for den blot forsinkede afgivelse. Domstolene har samtidig statueret, at der sker fuld kumulation dvs. fuld sammenlægning ved flere års overtrædelser.

Problemstillingen og de omhandlede domme er beskrevet i en artikel forfattet af specialkonsulent, profes-
sor, dr.jur. et jur. dr. h.c. Jan Pedersen, Bachmann Partners, Denmark i skattemagasinet SR-Skat 2022.299.

Læs hele artiklen ved at klike her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *