Landsskatteretten har i en ny afgørelse, SKM2018.25, fastslået, at bilforhandlere og virksomheder, der udlejer motorkøretøjer, har en udvidet adgang til momsfradrag for motorkøretøjer.

Sagen omhandlede en autoforhandler, som leasede en række biler. Disse biler blev anvendt dels som værkstedsbiler i forbindelse med blandt andet servicearbejde på kundernes biler, dels som udlejningsbiler med eller uden betaling, dels som indehavernes eller ansattes frie biler. 

Demonstrations- og udlejningsbiler

Landsskatteretten fastslog, at der er fuldt momsfradrag for leasingydelser på biler, der udelukkende anvendes til demonstrations- og udlejningsbiler.

Landsskatteretten fastslog endvidere, at det ikke har betydning for adgangen til momsfradrag, at bilerne blev stillet til rådighed vederlagsfrit som led i en service-, garanti- eller forsikringsaftale.

Det interessante i Landsskatterettens kendelse er, at Landsskatteretten fastslog, at moms af indkøb mv., herunder også moms af leasingydelser, der er afholdt som led i den momspligtige forhandler- eller udlejningsvirksomhed, kan fradrages i henhold til momslovens § 42, stk. 6. Dette gælder også, selvom der er foretaget ærindekørsel, så længe det ikke er sket til et for virksomheden uvedkommende formål. Herved udvider Landsskatteretten reelt momsfradragsretten hos autoforhandlere og udlejningsvirksomheder, idet ærindekørsel fremover ikke begrænser momsfradragsretten – ærindekørslen skal blot ikke være virksomheden uvedkommende.

Fri bil til rådighed 

Landsskatteretten fastslog i den omhandlede afgørelse, at det alene er i den situation, hvor en bil stilles til fri rådighed for indehaveren eller en ansat, at momsfradragsretten vil blive begrænset.

Bliver en bil, der er leaset, anvendt til fri bil, vil der alene være adgang til et momsfradrag, der maksimalt svarer til moms af 2 % af den beregnede registreringsafgift for biler under 36 måneder. Er bilen mere end 36 måneder, vil momsfradragsretten maksimalt kunne udgøre moms af 1 % af den beregnede registreringsafgift. Der kan aldrig opnås et momsfradrag, der er højere end det, der er betalt i moms. Ovenstående er derfor oplyst som det maksimale momsfradrag, der kan opnås, hvis et køretøj leases og samtidig stilles til fri rådighed.

Ejer forhandleren selv bilen og stiller bilen til rådighed som fri bil, vil der ikke være noget momsfradrag for personbiler.

Konsekvenser ved videresalg 

Landsskatterettens kendelse får efter min vurdering også betydning for den momsmæssige behandling ved videresalg af biler, som har været ejet og indregistreret til autoforhandleren/leasingvirksomheden selv.

Hidtil har bilforhandlere og leasingselskaber ikke haft fradrag for moms af biler, som har været indregistreret til virksomheden selv og anvendt til ærindekørsel.

Uagtet at den nævnte afgørelse fra Landsskatteretten omhandler leasingkøretøjer, må Landsskatterettens kendelse forstås således, at autoforhandlere og leasingselskaber har fradrag for momsen til personbiler, der anvendes erhvervsmæssigt i virksomheden.

Det betyder også, at der fremover skal afregnes moms af salget af biler, som har været indregistreret til virksomheden selv og blevet anvendt blandet til demo-/ærindekørsel eller udlejning/ærindekørsel.

Det vil alene være biler, som har været anvendt til fri bil, der fremover kan sælges uden moms efter momslovens § 13, stk. 2.

Udvidelsen af adgangen til momsfradrag betyder således også, at det begrænses, hvor mange biler der bliver omfattet af momslovens § 13, stk. 2.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 eller på mail dme@bachmann-partners.dk.

Læs hele afgørelsen her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *