I en afgørelse fra den 28. september 2018 godkendte Landsskatteretten, at en beboelsesejendom kunne overdrages ved delvis gave fra en gavegiver til børn og børnebørn til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 pct. Den offentlige vurdering var på 38 mio. kr. og ejendommen blev således overdraget til 32,3 mio. kr. Gavegiveren havde kort tid forinden selv erhvervet ejendommen til 61,75 mio. kr. Skattemyndighederne fik ikke medhold i, at værdien på 61.750.000 skulle lægges til grund for beregningen af gaveafgift. Skatteministeriet har indbragt denne afgørelse for domstolene. Men hvilken betydning har det for generationsskifte af fast ejendom ejet i personligt regi?

Afgørelsen fra Landsskatteretten drejede sig om en beboelsesejendom, der blev overdraget ved delvis gave fra en gavegiver til børn og børnebørn. Købesummen var fastsat til 32.300.000 kr., der svarede til den offentlige vurdering fratrukket 15 pct. Gavegiveren havde kort tid forinden selv erhvervet ejendommen til 61.750.000 kr.

Skattemyndighederne var af den opfattelse, at værdien på 61.750.000 skulle lægges til grund for beregningen af gaveafgift, hvorefter gaveafgiften blev forhøjet i overensstemmelse hermed.

Skattemyndighedernes afgørelse blev påklaget til Landsskatteretten, der bl.a. i præmisserne henviste til en landsskatteretskendelse fra 2007, hvor Landsskatteretten ikke havde tilsidesat parternes værdiansættelse, uanset at markedsværdien for den omhandlede ejendom måtte antages at være højere end den seneste offentlige vurdering minus 15 pct.

Det må antages, at Landsskatteretten i den konkrete sag fra september 2018 har været enig med skattemyndighederne i, at ejendommens handelsværdi var positivt kendt på gaveoverdragelsestidspunktet, idet ejendommen netop var overdraget til gavegiveren for 61.750.000 kr. kort tid inden gaveoverdragelsen til børn og børnebørn.

Landsskatteretten henviste videre til, at Højesteret i en kendelse fra 2016 havde fastslået, at der skal foreligge særlige omstændigheder, hvis en værdiansættelse foretaget efter +/-15 pct.-reglen skal kunne tilsidesættes af skattemyndighederne.

Landsskatteretten fandt, at skattemyndighederne skulle acceptere en værdiansættelse, der ligger indenfor de i værdiansættelsescirkulæret angivne retningslinjer, uanset at ejendommen var handlet til en højere værdi end den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15 pct. kort tid forinden gaveoverdragelsen. Det var alene, hvis der forelå særlige omstændigheder, at skattemyndighederne kunne tilsidesætte en gaveoverdragelse, hvor købsprisen var fastsat til den seneste offentlige vurdering fratrukket 15 pct.

Landsskatteretten fandt i den konkrete sag, at det ikke kunne anses som en særlig omstændighed, at ejendomsvurderingerne, som et led i regeringens udspil til genopretning af de offentlige ejendomsvurderinger, var suspenderet.

Gavegiveren kunne derfor ved den delvise gaveoverdragelse af ejendommen til børn og børnebørn anvende reglerne i værdiansættelsescirkulæret. Handelsværdien kunne derfor fastsættes til den mellem parterne aftalte værdi, der svarede til den seneste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 pct. Desuden havde sælgeren af ejendommen fradrag for det lidte tab ved overdragelsen.

Sælgeren og køberen af ejendommen blev således samlet set meget gunstigt behandlet af Landsskatteretten i den konkrete sag. Skatteministeriet har da også valgt at anfægte afgørelsen fra Landsskatteretten ved at stævne den pågældende skatteyder.

Der vil derfor, indtil sagen finder sin løsning ved domstolene, være en usikkerhed ved anvendelsen af værdiansættelsescirkulæret – særligt i de situationer, hvor en ejendom er indkøbt kort tid forinden overdragelsen til næste generation, og hvor der lides et tab ved overdragelsen, hvis den offentlige vurdering anvendes som prisgrundlag.

Der er derfor grund til at agere forsigtigt og tage de nødvendige forbehold ved sådanne familiehandler fremadretten, indtil den nu indbragte sag er afgjort af retten. 

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab bistår med rådgivning om generationsskifte af fast ejendom. 

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30304521 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40323535 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *