Af den politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, der blev offentliggjort den 25. juni 2019, fremgår det, at der er et politisk ønske om at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger, der blev gennemført af den tidligere regering i 2017. Denne politiske forståelse er nu udmøntet i et lovforslag, der blev fremsat den 20. november 2019. Med lovforslaget foreslås der en ensartet bo- og gaveafgiftssats på 15 pct., således at den lempede sats på generationsskifte af erhvervsvirksomheder, der i 2019 er på 6 pct., bortfalder. Samtidig foreslås det også, at der skal være krav på henstand med betaling af afgiften i en periode på op til 30 år.

Lempelserne i 2017
I 2017 lempede den daværende regering bo- og gaveafgiftsreglerne for generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Lempelsen bestod i, at den almindelige sats på 15 pct. for generationsskifte af erhvervsvirksomheder blev nedsat gradvist. I 2020 ville reglerne være indfaset fuldt ud med en sats på 5 pct. Denne lempelse tilbagerulles imidlertid fra og med 1. januar 2020, således at generationsskifte af erhvervsvirksomheder, der gennemføres fra og med den 1. januar 2020, pålægges afgift med 15 pct.

Baggrunden for lempelserne i 2017
Baggrunden for lempelsen i 2017 af reglerne om bo- og gaveafgift for generationsskifter skal søges i det forhold, at den daværende regering ønskede at genindføre muligheden for at benytte formueskattekursen, når unoterede aktier skulle værdiansættes. Muligheden for at anvende formueskattekursen blev ophævet i 2015 af regeringen Thorning Schmidt. I forbindelse med finansloven for 2016 blev der indgået en politisk aftale om at annullere genindførelse af muligheden for at benytte formueskattekursen, når unoterede aktier skal værdiansættes. Som kompensation for denne annullation blev der indgået aftale om at nedsætte bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed. Kompensationen blev gennemført i 2017.

Fortsat udfordringer med værdiansættelsen
De nu foreslåede ændringer af reglerne om bo- og gaveafgift tager ikke højde for de betydelige værdiansættelsesmæssige udfordringer, som erhvervslivet har, når en virksomhed skal generationsskiftes. Lovforslagets bemærkninger nævner blot, at værdiansættelse fortsat vil skulle ske til handelsværdien og at handelsværdien i langt de fleste tilfælde vil kunne ske ud fra de skematiske regler i aktie- og goodwillcirkulæret. Lovforslagets bemærkninger har et væsentligt aber dabei, da det nævnes, at aktie- og goodwillcirkulærerne ikke kan anvendes, hvis den fremtidige vækst og det fremtidige afkast afviger fra det historiske. Her er det formentlig underforstået, at vækst og afkast må formodes at være højere, end det har været historisk. I sådanne tilfælde skal mere komplicerede værdiansættelsesmetoder tages i brug. Det kan eksempelvis være en discounted cash flow model. 

I lovforslaget fra 2017 er det i bemærkningerne nævnt, at skattemyndighederne skal konkretisere og underbygge, hvorfor en værdiansættelse efter aktie- og goodwillcirkulærerne ikke kan anvendes til fastsættelse af handelsværdien og derfor ikke kan lægges til grund for skatte- og afgiftsberegningen. Det er uvist, om dette fortsat gælder med de nu foreslåede regler.

Henstand
Som et plaster på såret foreslås reglerne om henstand med betaling af bo- og gaveafgiften ændret. Fremadrettet vil der være mulighed for, at erhververen af en virksomhed vil kunne afdrage bo- eller gaveafgiften over en periode på op til 30 år. Der er tale om et retskrav og den nuværende bevillingsordning ophæves. Der skal betales lige store årlige afdrag i afdragsperioden. Henstandsbeløbet forrentes med en rente, der for tiden er på 2,7 pct. p.a. Om den foreslåede rentesats er attraktiv eller ej for den enkelte erhverver, må bero på en konkret vurdering. I det nuværende nulrentemiljø kan det dog ikke på forhånd udelukkes, at finansieringen af bo- eller gaveafgiften kan ske på en mere optimal måde end ved at anvende den foreslåede henstandsordning.

Virkning
Da de nye regler først skal have virkning fra 1. januar 2020, er det fortsat muligt at gennemføre generationsskifter til en sats på 6 pct. i 2019.

Et skridt tilbage, et skridt frem og et skridt tilbage
Lidt forsimplet kan man sige, at ophævelsen af formueskattekursen var et skridt tilbage og at de gennemførte lempelser i 2017 var et skridt frem. De nu foreslåede regler er et skridt tilbage for erhvervslivet, der nu står i nøjagtigt den samme situation som efter ophævelsen af formueskattekursen, idet der dog med de foreslåede regler er gunstigere vilkår for henstand.

Bistand fra Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab
Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om generationsskifte af erhvervsvirksomheder. For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *