Når du ser advokatKODEKS, ved du, at advokatvirksomheden arbejder med fem elementer, som alle bidrager til at give dig den bedst mulige rådgivning, og som samtidig er med til at sikre at advokatvirksomheden optræder samfundsansvarligt. De fem elementer er:

  1. Åbenhed
  2. Social ansvarlighed
  3. Håndtering af etiske dilemmaer
  4. Fokus på kunder og medarbejdere
  5. Mangfoldighed og diversitet

Læs mere på https://advokatkodeks.dk/

Bachmann/Partners støtter anbefalingerne i Skatteministeriets guidelines mod grænseoverskridende skatteunddragelse

Vi er imod ulovlig skatteplanlægning og rådgiver ikke proaktivt herom. Omvendt er det vores pligt og mission at hjælpe de borgere og virksomheder, som måtte være kommet i klemme og som har brug for vores hjælp til at få løst deres mellemværende

Anbefalingerne er følgende:

  • Skatterådgivning bør i videst mulig udstrækning ske på baggrund af den fornødne information om de faktiske forhold. I tilfælde af, at rådgivning ydes på generel basis uden orientering om de faktiske forhold og uden præcis viden om den påtænkte anvendelse af rådgivningen, bør rådgiveren udvise særlig opmærksomhed.
  • Skatterådgiveren bør ligeledes udvise særlig opmærksomhed, såfremt der efterspørges usædvanlige løsninger, eller rådgivningen involverer brug af såkaldte skattelylande. Enhver skatterådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer kan tåle dagens lys. Det er uacceptabelt at basere sin rådgivning på, at et forhold ikke opdages.
  • Såfremt der er rimelig anledning til tvivl om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, bør rådgivningen indeholde en bemærkning om dette. Om der bør foretages en nærmere vurdering af risikoen for, at SKAT anfægter den skatteretlige vurdering, afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.
  • Rådgiver bør efter omstændighederne overveje relevante spørgsmål udover den konkrete skattemæssige behandling, eksempelvis risiko for negativ omtale. Den nærmere afgrænsning af dette afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.

De advokatetiske reglers bestemmelser om skatterådgivning

Advokatrådet har på baggrund af en af Advokatrådet nedsat arbejdsgruppes anbefalinger besluttet, at de advokatetiske regler pr. 1. juli 2019 udbygges med et særligt afsnit om advokaters skatterådgivning. De nye regler i de advokatetiske regler er i vid udstrækning en inkorporering af de anbefalinger, som udvalget om Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse kom med i 2014. Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har siden 2016 valgt at følge disse anbefalinger.