Fordelene ved at være i næring med ejendomme er nu blevet endnu større efter Landsskatterettens afgørelse, hvor Skattestyrelsens årelange praksis tilsidesættes.

Parter kan værdiansætte og overdrage fast ejendom mellem nærtstående til en pris +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering. Reglen gør det muligt for forældre at generationsskifte en ejendom til deres børn til 15 % under ejendomsvurderingen uden at skulle betale gaveafgift af beløbet. 15 %-reglen findes i værdiansættelsescirkulæret fra 1982.

I september 2021 blev der udstedt et nyt værdiansættelsescirkulære, som ændrer 15 %-reglen til en 20 %-regel. Det nye cirkulære trådte i kraft den 15. oktober 2021 og har virkning for overdragelser, hvor overdrager på tidspunktet for overdragelsen af ejendommen har modtaget vurdering af ejendommen efter den “nye” ejendomsvurderingslov.

Efter Skattestyrelsens hidtidige praksis, har næringsejendomme været undtaget fra anvendelsen af værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Med begrebet næringsejendom forstås, at en skattepligtig som sin hele eller delvise levevej driver virksomhed med køb og salg af fast ejendom.

Landsskatteretten har i en ny afgørelse udvidet denne regel til også at omfatte overdragelser af næringsejendomme, hvilket efter Skattestyrelsens tidligere praksis er blevet bestridt.

Landsskatteretten anfører følgende i sin begrundelse for afgørelsen:

”..

værdiansættelsescirkulæret med visse ændringer bygger videre på tidligere årtiers administrative retningslinjer vedrørende værdiansættelse af fast ejendom, og hverken Meddelelser fra skattedepartementet nr. 36 af april 1976 eller tidligere meddelelser har indeholdt bestemmelser om, at visse former for ejendomme ikke var omfattet af retningslinjerne.

Den i punkt 5 og 6 nævnte omregningsregel findes udelukkende at være af teknisk karakter, således at der kan etableres et sammenligningsgrundlag mellem den faktiske overdragelsesværdi og den offentlige ejendomsværdi. På samme måde finder Landsskatteretten ikke holdepunkter for, at værdiansættelsescirkulærets punkt 10 i sig selv skulle afgrænse værdiansættelsescirkulærets anvendelsesområde.”

Skattestyrelsen har således i sin praksis foretaget en for restriktiv fortolkning af anvendelsesområdet for værdiansættelsescirkulæret, og der har derfor ikke været hjemmel til at undtage næringsejendomme.

Afgørelsen kan have væsentlig betydning for personer, der er næringsdrivende med fast ejendom, og står overfor et potentielt generationsskifte, da næringsejendomme efter den nye afgørelse vil kunne overdrages til en værdi efter 15 %-reglen, og det tillige er muligt at overdrage sådanne ejendomme med skattemæssig succession. Afgørelsen giver ejere af næringsejendomme anledning til at overveje, om et generationsskifte bør fremskyndes, hvis ejendommen ønskes bevaret inden for familien.

Det er vores erfaring, at et generationsskifte bør indledes så tidligt som muligt, idet der ofte vil kunne spares betydelige beløb i gaveafgift, og skatten af store ejendomsavancer vil kunne udskydes.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om generationsskifte og laver løsninger, hvor successionsrækkefølger er en del af generationsskiftet.

For yderligere information kontakt gerne Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *